Contes Irregulars – Àtomo finale

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura. Uno sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

La crisi definitiva

La crisi definitiva és aquella en què, després d’haver arrasat tot el que de civilització hi havia, els humans hagin de començar de nou des de zero, això és, tornar a netejar-se el cul amb pedres o pàmpols, les fulles del cep.

La crisi definitiva farà més mal que l’anunciada i mai arribada Tercera Guerra Mundial, perquè després que hagi passat, tots els productes tindran regust a plàstic, des dels animals fins a les plantes, tot plàstic reabsorbit.

La crisi definitiva provocarà la fugida definitiva del capital cap a Mart, d’on no voldrà tornar, per considerar el planeta vermell un paradís de riqueses inaudites en comparació amb la desgraciada i malaurada Terra.

La crisi definitiva farà del vent solar una benedicció perquè gràcies a ell ens lliurarem de viure amb l’ànima socarrimada ni un instant més, i sense capes terrestres que ens protegeixin millor esdevenir un pollastre a l’ast que culpables d’imbecilitat.

En la crisi definitiva les borses no s’esfondraran ni s’enfonsaran ni es tornaran histèriques ni res, perquè solament seran panteons de sorra amb tot de números escampats pel terra que no alimentaran a ningú, però tampoc mataran com ara fan.

La crisi definitiva és a prop i heu de somriure: no voldreu pas passar a la histèria de la humanitat amb aquesta cara de mala llet que us han deixat les factures, les retallades i la pàtria que va parir a tots els governants.

La crisi definitiva és, en definitiva, una immensa oportunitat, tal com ja ho han sabut veure els exemplars més llestos de l’espècie: farem un gran foc que, en cremar el planeta sencer, cridarà l’atenció dels extraterrestres

Que de seguida vindran a rescatar-nos i a ajudar-nos i a treure’ns del forat tecnològic i del desastre ecològic i de l’escassetat energètica i de la fi de l’explotació dels mars i de les poques perspectives econòmiques actuals

I ens portaran sàvia nova, sang fresca que no hàgim explotat i la utilitzarem per als nostres fins, perquè a ells també, als extraterrestres també els prendrem el pèl, que els éssers intel·ligents tenen bons sentiments

I de negocis i estafes i fraus i enganyifes i preses de pèl no en saben gaire o gens o gens ni mica i de segur que cauen en la trampa i ens brinden nous móns en què expandir-nos, assolar-ho tot i així i ampliar la quota de mercat

I el bo a deu anys i el tipus referencial i la prima de risc i una hipoteca a cent anys i la vés a saber què, tot els ho endinyarem a aquests desgraciats dels extraterrestres perquè la crisi definitiva no és una crisi, és, ja us dic, una oportunitat

Una immensa oportunitat de negoci, que queda el Sistema Solar sencer, que dic el sistema, la galàxia, la Via làctia sencera per explotar, i si amb ella podem, podrem amb d’altres, de ben segur que sí, que hi podrem,

Amb d’altres galàxies, tot i que l’univers pot ser una via finita d’explotació humana, perquè tal com som en un parell de segles ens el petem i aleshores una altra crisi, aquesta ja la redefinitiva, o no, espera, espera’t: la matèria fosca encara ens podrà servir.

La crisi definitiva

La crisi definitiva è quella in cui, dopo aver fatto tabula rasa di tutta la civilizzazione,  gli esseri umani debbano cominciare di nuovo da zero, davvero, ricominciando a pulirsi il culo con le pietre o con le foglie dell’uva.

La crisi definitiva farà più male dell’annunciata e mai arrivata Terza Guerra Mondiale, perché dopo essere finita, tutti i prodotti avranno un sapore di plastica, dagli animali fino alle piante, tutta plastica riassorbita.

La crisi definitiva provocherà la fuga definitiva del capitale a Marte, da dove non vorrà tornare, perché riterrà il pianeta rosso un paradiso di ricchezze inaudite, se comparate con la disgraziata Terra.

La crisi definitiva trasformerà il vento solare in una benedizione perché grazie a esso smetteremo finalmente di vivere con l’animo inacidito, e senza atmosfera che ci protegga meglio trasformarsi in un pollo arrosto che essere colpevoli di imbecillità.

Nella crisi definitiva le borse non saliranno né scenderanno né diventeranno isteriche, perché si trasformeranno in un pantheon di sabbia con un sacco di numeri sparsi per terra che non daranno da mangiare a nessuno, però neanche uccideranno come fanno adesso.

La crisi definitiva è vicina e dovete sorridere: non vorrete mica passare a formar parte dell’isteria collettiva con questa faccia arrabbiata che vi hanno causato le fatture, i vari tagli e la patria che ha partorito tutti i governanti.

La crisi definitiva è, in definitiva, un’ opportunità immensa, come  hanno già saputo vedere gli esemplari più intelligenti della specie: faremo un gran fuoco che, bruciando tutto il pianeta, attirerà l’attenzione degli extra-terrestri

Che verranno immediatamente a riscattarci e ad  aiutarci a uscire dal buco tecnologico, dal disastro ecologico, dalla povertà energetica, dalla fine dell’inquinamento dei mari e dalle poche prospettive economiche attuali

E ci porteranno una nuova saggezza, carne fresca che non abbiamo ancora sfruttato e la useremo per i nostri scopi, perché anche loro, anche gli extra-terresti prenderemo in giro, perché gli essere intelligenti sono di buoni sentimenti

Che di affari di inganni di frodi di prese in giro ne sanno poco o niente e sicuramente cadranno nell’imbroglio e ci offriranno nuovi mondi dove espanderci, devastare tutto e cosí ampliare la nostra quota di mercato

E il buono a dieci anni e i tassi di interesse e la percentuale del mutuo a cento anni e cose simili, tutte gliele faremo passare a questi disgraziati di extra-terrestri perché la crisi definitiva non è una crisi, vi ho già detto, è una opportunità

Una immensa opportunità d’affari, che esiste nel Sistema Solare intero, che dico il sistema, la galassia, la via lattea intera da sfruttare, e se possiamo con quella, possiamo con altre, e certo che sicuramente possiamo

con altre galassie, anche se l’universo può non essere una fonte infinita di risorse per gli umani, perché visto come siamo in un paio di secoli ci consumiamo tutto e allora un’altra crisi, questa sì la definitiva per davvero, o no, aspetta, aspetta: potremmo usare la materia oscura.

Conte final

Centre de Barcelona.

Es va acostar a un policia amb un mapa a la mà. Sense dir res, va clavar a l’agent una puntada de peu al turmell que el va plegar de dolor. El seu company detingué a l’atacant, que no va oposar-hi resistència. La jutgessa reprovà l’individu, en el posterior judici, amb una multa per agressió a l’autoritat.

Uns pocs dies després de la sentència, el mateix tipus es tornà a acostar a un altre policia amb un mapa desplegat a la mà i volta a reproduir-se la seqüència anterior: puntada al turmell, policia plegat, agressor detingut. El jutge el condemnà  a una altra multa amb l’agreujant de reincidència.

La situació es repetí un cop més, motiu pel qual el jutge de guàrdia va decidir l’ingrés del subjecte a la presó, vist que no parava d’agredir policies a la més mínima oportunitat que tenia. Imprevisiblement, el detingut celebrà la sentència condemnatòria amb una alegria tal que desconcertà a tothom.

Segons es va poder saber amb posterioritat, Aleix Sers –així es deia l’individu de les puntades-, era un treballador d’un taller mecànic de la zona Franca que no patia cap tipus de trastorn psicològic, tal com van confirmar l’equip de psicòlegs que el van entrevistar en diverses ocasions.

El que encara no s’ha pogut determinar són les causes del seu estrany comportament, ja que periòdicament i coincidint amb la seva propera excarceració, s’acosta a algun funcionari de presons o vigilant i li endinya un puntada al turmell, fet que fa –evidentment- que es posposi la seva sortida al carrer.

No cal ser un geni per veure que l’Aleix Sers, per alguna desconeguda raó, prefereix estar a dins de la presó que no pas al carrer, i així ho ha reflectit la premsa que també s’ha interessat per aquest curiós cas. Les especulacions periodístiques ja estan en marxa, malgrat que no han pogut concloure res.

S’ha parlat que potser vol esquivar una màfia dels països de l’est d’Europa que l’eliminaria per un suposat deute relacionat amb les drogues. Es diu d’una forma radical de purgar un desengany amorós. Es comenta que a fora passava gana. Es remoreja que li agrada que li ho facin tot. Peresa, se li suposa.

I ningú en té ni idea, la veritat.

De fet, no tan sols els policies l’esquiven com la pesta: la seva fama s’ha estès proporcionalment a la seva desesperació i ha arribat a atacar els turmells dels seus companys de pati o cel·la, cosa que ha fet que l’aïllin en més d’una ocasió. Però quan a la fi se’l creu rehabilitat, aleshores ell hi torna.

De fet, l’altre dia va tenir visita.

Segons van poder esbrinar els investigadors, es tractava d’una ex de l’Aleix Sers, amb qui es veu convisqué uns quants anys en un pis de Sants. La conversa telefònica entre dos vidres fou punxada per la policia per al seu posterior anàlisi. Aquí us fem un petit resum de tot allò que en pogueren inferir els investigadors.

Que el xicot n’estava fart del taller mecànic on treballava. Que enyorava cada cop menys a la que fou la seva estimada. Que no tenia gaire  consciència del que passava a fora. Que l’única cosa que lamentava era haver deixat el seu gos Vulcà en altres mans. I que no pensava tornar a sortir d’allí.

Després, vingueren algunes consideracions de poca importància per al nostre relat, al voltant del miracle d’estar viu entre tanta estupidesa, ciutat contaminada, contenidor lleig, menjar prefabricat, aigua amb gust a plàstic i altres –li havien empastat mercuri a les dents- que no val la pena recordar.

I, per acabar, un petó telefònic que ella no acceptà.

En obrir-li la porta de la sala de les entrevistes, el reincident puntadejà de nou al funcionari de torn, que per la seva banda no se sabé reprimir i li clavà un  cop de puny. La petita baralla la van tancar cinc policies que es van endur l’Aleix Sers arrossegant i sense gaires contemplacions.

A hores d’ara, mentre llegiu això, es recupera de les lesions sofertes a la cara dins de la seva cambra, privat de pati i de biblioteca, i consolant-se amb escriure i escriure més, que per això es va voler tancar –tal com reconegué finalment-, que amb deu hores al dia en un taller ja em diràs com.

A la presó almenys no t’embrutes de greix, et fan el menjar i, posats a ser esclaus, i mancat de dona i ganes de fer res, quina cosa millor que perdre la vida en escriure contes que t’explica la gent mateixa que has conegut a la presó, gent com cal, gent que s’imagina diferent el món que hi ha a fora

I que voldria o que aviat caigués un meteorit i eliminés tota la policia mundial o a ells mateixos o als qui mantenen viva tota aquesta il·lògica presonera. I amb aquests pensaments tan profundament pamfletaris, acaba el llibre de contes, no sense abans alçar la vista vers vostès i agrair-los els moments dedicats.

Conte final

Barcellona centro.

Si avvicinò a un poliziotto con una cartina in mano. Senza dire niente, diede un calcio di punta alla caviglia dell’agente che lo piegò in due dal dolore. Il suo compagno fermò l’aggressore, il quale non oppose resistenza. La giudice sanzionò l’individuo con una multa per aggressione  a pubblico ufficiale.

Qualche giorno dopo la sentenza, lo stesso tipo ti avvicinò di nuovo a un poliziotto con una piano della città aperto in mano e di nuovo si riprodusse la sequenza anteriore: puntata alla caviglia, poliziotto piegato in due, aggressore fermato. Il giudice lo condannò a pagare un’altra multa con l’aggravante di recidività.

La cosa si ripetette ancora un’altra volta, motivo per cui il giudice di guardia ordinò  l’incarcerazione del soggetto, visto che non smetteva di aggredire agenti di polizia alla prima occasione disponibile. Sorprendentemente, il detenuto celebrò la condanna con una tale allegria da lasciare tutti sconcertati.

Da quello che si è potuto sapere posteriormente, Aleix Sers -si chiama così  l’individua delle puntate-,  faceva il meccanico in una officina nella zona Franca e non aveva problemi di mente, così come affermo il team di psicologi che lo intervistarono in diverse occasioni.

Ciò che ancora non si è potuto appurare sono le cause del suo strano comportamento, giacché periodicamente e in coincidenza della prossima scarcerazione, si avvicina a qualche funzionario o agente carcerario e gli affibbia una puntata alla caviglia, motivo per cui -evidentemente- si pospone la sua uscita di prigione.

Non si deve essere un genio per comprendere  che Aleix Sers, per qualche sconosciuta ragione, preferisce stare in prigione piuttosto che fuori,  così come lo ha ribadito la stampa ormai interessata a questo curioso caso.  I giornalisti iniziano a speculare, però non hanno potuto concludere un gran che.

Si pensa che forse sta sfuggendo alla mafia dell’est Europa che vorrebbe farlo fuori per un regolamento di conti legato alla droga. chi dice che è una forma radicale di purgare una delusione amorosa. Si commenta che fuori prigione facesse la fame. Si rumoreggia che gli piace essere servito e riverito. Per pigrizia, si suppone.

In realtà nessuno ne ha idea.

Difatti, non solo i poliziotti lo evitano come la peste: La sua fama si è diffusa proporzionalmente alla sua disperazione tanto che è arrivato ad attaccare le caviglie dei compagni di cella, cosa che lo ha portato in isolamento in più di qualche occasione. E quando finalmente si pensa che si sia riabilitato, ci ricasca di nuovo.

A proposito, l’altro giorno ricevette una visita.

Secondo gli investigatori, si trattata di una ex di Aleix Sers, con cui si vede convivette per qualche anno in un appartamento a Sants. La conversazione telefonica attraverso il vetro separatore fu registrata dalla polizia per essere posteriormente analizzata. Qui in seguito riportiamo un riassunto di ciò che potettero infierire gli investigatori.

Cioè che il ragazzo  ne aveva le palle piene dell’officina meccanica dove lavorava. Che gli mancava ogni giorno di più colei che fu la sua innamorata. Che non era cosciente di ciò che succedeva fuori prigione. Che l’unica cosa di che lo rammaricava era aver lasciato il suo cane Vulcà in altre mani. E che non pensava minimamente di uscire di lì.

In seguito, si fecero considerazioni di scarsa importanza per il nostro racconto, circa il miracolo di essere vivo in mezzo a tanta stupidità, città inquinata, mangiare prefabbricato, acqua con sapore di plastica e altro che non vale la pena ora ricordare.

E, per concludere, un bacetto via telefono che lei non accettò.

All’aprire la porta della sala visite, il recidivo diede una puntata al funzionario di turno, che dal canto suo non seppe trattenersi dal dargli un pugno. Il litigio fu fermato da cinque poliziotti che si portarono via Aleix Sers trascinandolo senza tanti convenevoli.

In questo instante, mentre state leggendo, nella sua cella si sta recuperando delle lesioni sofferte in volto, privato dell’ora d’aria e della biblioteca, e consolandosi con la scrittura, che alla fine è per questo che si è fatto imprigionare -come alla fine riconobbe-, che lavorando dieci ore al giorno dimmi tu come si fa a scrivere.

In prigione almeno non ti sporchi di grasso, ti danno da mangiare e, posto a fare lo schiavo, senza una donna e voglia di fare niente, che cosa migliore che passare la vita scrivendo di ciò che ti racconta la gente che hai conosciuto in prigione, gente come si deve, gente che immagina il mondo diverso da com’è fuori

E che vorrebbe che prima o poi o cadesse un meteorite e eliminasse tutta la polizia mondiale o  loro stessi o  tutti quelli che mantengo in piedi tutta questa (il)logica carceraria. E con queste considerazioni così profondamente propagandistiche,  si conclude questo libro di racconti, non senza aver alzato la vista vero voialtri ed avervi ringraziato per il tempo dedicatogli.

 

comparador panales

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *