Contes Irregulars – Atomo 13

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura.
Un sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

El món dels quarts

Andros. L’esportista grec ha aconseguit classificar-se per a la fase final de l’olimpíada londinenca. En la seva especialitat: el llançament de pes.

S’ha llevat d’hora. És el dia: avui competeix per la medalla d’or. Segons tots els pronòstics, és el favorit  per pujar a dalt de tot del calaix per recollir l’anhelat metall.

L’Andros esmorza fort, no ens enganyem. I mentre es renta les dents davant del mirall, conclou que el millor de quedar-se calb és que cada cop et queda menys cabell.

Té trenta-cinc anys. Potser massa. Però s’ha preparat a consciència per a aquest moment i no pot fallar, pensa a l’ascensor, durant el trajecte cap a l’estadi i al vestidor.

Aquesta és la meva. O ara o mai. Tants anys de preparació. Vint. O més de vint, vés a saber. No els he comptats. I tota la vida esperant aquest moment, tota.

La classificació va ser dura, contra armenis, espanyols i un del Kazajstan. Encara en el seu cap, la imatge d’una bola que volà i s’estavellà a prop del rècord mundial.

Avui serà millor, pensa. Quan hi arriba, l’estadi és ple a vessar. London 2012. L’entrenador l’alliçona. Ell acarona la bola: avui pesa menys: serà un bon dia.

Fa un parell de llançaments: No estan gens malament, però no són suficients per a una bona classificació. En el decisiu, se sent prou fort com per superar als altres.

Moment únic, crucial. El seu rècord de la temporada és a prop de la marca més alta registrada. Ho pot fer. És l’hora. Ho sent. Agafa impuls i ensopega amb el terra. Cau.

La bola va a parar a tocar de la seva cara. Oooooh del públic.  Andros jeu sobre la gespa. Poc després d’aixecar-se, sabrà que l’hauran superat tres competidors.

Un armeni, un espanyol i un kazajstanès pugen al calaix. L’armeni li diu a l’espanyol si ha vist al grec i el de Kazajstan els diu que no: una cabra ensumant l’herba,

He vist, diu, i tots tres riuen i l’Andros obté diploma olímpic: quart. Per a això s’ha preparat tota la vida, per ser quart, reflexiona, ja fora de l’estadi, per ser quart i escoltar un mal acudit sobre ell.

I torna a peu a la vil·la olímpica on va trobant altres atletes que, en veure’l amb el diploma no li pregunten què tal; únicament se’n compadeixen i un copet a l’espatlla

I l’Andros els diu que sí i els mira i pensa ja us tocarà a vosaltres, potser, no us ho desitjo, però penseu que la llàstima sempre fa camí de tornada,

Que de dos-cents en una prova, tan sols tres guanyen, i d’aquests tres, dos també estan frustrats perquè pensen que podien haver fet una mica més, que ho han tingut tan a prop

I l’Andros es tomba i mira l’estadi i pensa que dos-cents és massa poc, que són milers d’atletes que es troben igual que ell, ara derrotat i enfonsat i perdut

I es torna a girar i veu més enllà més gent que no són atletes, escombriaires i taxistes i transportistes i botiguers i quiosquers i la cara que fan molts

No és la cara d’he triomfat en la vida i tinc la medalla d’or, precisament, i si hagués quedat quart com tu, nano, semblen dir-li, no em queixaria pas

Que un diploma és un diploma i serà el més alt honor que en aquesta vida se’t permeti, i aleshores Andros agafa el full signat per la reina i l’estripa

I el llença a la primera paperera que troba, mentre pensa que l’ambició humana és defenestrada quan troba una altra ambició que la supera i fet i fet

No val la pena perdre el temps en collonades i, en ser a Grècia, l’Andros se’n torna a pasturar els ramats del seu pare, que almenys allà sí que és el primer d’arribar a tots els llocs.

El món dels quarts

Andros. L’atleta greco è riuscito a classificarsi per la fase finale dell’olimpiade londinese. La sua disciplina è il lancio del peso.

Si è svegliato presto. Oggi è il giorno: oggi gareggia per la medaglia d’oro. Secondo i pronostici, è il favorito per salire sul gradino più alto del podio e ricevere l’oro.

Andros fa una colazione molto abbondante, non scherziamo. E mentre si lava i denti davanti lo specchio, conclude che la cosa positiva di diventare calvo è di avere sempre meno peli.

Ha trentacinque anni. Forse di più. Nonostante ciò si è preparato diligentemente per questo appuntamento e non può sbagliare, pensa in ascensore, durante il tragitto verso lo stadio e nello spogliatoio.

Questa è la volta buona. Ora o mai più. Tanti anni di preparazione. Venti. O forse più di venti, vai a sapere. Non li ho contati. Tutta la vita aspettando questo momento.

L’eliminatoria fu molto dura, contro armeni, spagnoli e uno del Kazakistan. Ha ancora in testa l’immagine del peso lanciato che volò fino quasi ad arrivare al record mondiale.

Oggi andrà meglio, pensa. Quando arriva, lo stadio è già pieno. Londra 2012. L’allenatore lo consiglia. Lui accarezza il peso: oggi pesa meno: sarà una grande giornata.

Fa un paio di lanci: niente male ma non sufficienti per vincere. Terzo e decisivo, si sente abbastanza forte da poter superare gli altri.

Momento unico, cruciale. Il suo record stagionale è molto vicino al miglior lancio fino ad ora registrato. Ce la può fare. E’ il momento. Lo sente. Prende la rincorsa e inciampa. Cade.

Il peso si ferma vicino il suo volto. Ooooh del pubblico. Andros giace sull’erba. Poco dopo essersi alzato saprà che è stato superato da altri tre atleti.

Un armeno, uno spagnolo e uno del Kazakistan salgono sul podio. L’armeno domanda allo spagnolo se ha visto il greco e il kazako dice di no:

Ho visto una capra brucando l’erba, dice, e tutti e tre ridono e Andros ottiene il diploma olimpico: quarto. Per questo si è allenato tutta la vita, per arrivare quarto, pensa, ormai fuori dallo stadio, per essere quarto ed ascoltare battute di cattivo gusto su di lui.

Torna a piedi al villaggio olimpico dove incontra altri atleti i quali, vedendolo con il diploma non gli chiedono come va: si limitano a compatirlo con una pacca sulla spalla

E Andros dice sí e li guarda e pensa che prima poi toccherà anche a voi , forse, non ve lo auguro,

Pensate che di duecento atleti in una competizione, solamente tre possono vincere, e di questi tre, due sono frustrati perché pensano che se potrebbero aver fatto meglio, erano così vicini

E Andros si gira e guarda lo stadio e pensa che duecento è troppo poco, sono migliaia gli atleti come lui, sconfitti e abbattuti e persi

E si gira di nuovo e e vede più in là persone che non sono atleti, spazzini e tassisti e scaricatori e negozianti e giornalai e lo sguardo di tanti

non è precisamente quello di chi ha trionfato nella vita vincendo la medaglia d’oro, e se fossi arrivato quarto come te, a ragazzì, sembrano dirgli, non mi lamenterei tanto

Che un diploma è un diploma e sarà l’onore più alto che ti si permetta in questa vita, e allora Andros prende il pezzo di carta firmato dalla regina e lo strappa

E lo butta nel primo secchio che incontra, mentre pensa che l’ambizione umana viene defenestrata quando si trova un’altra ambizione che la supera ed ecco fatto

Non vale la pena perdere il tempo in cazzate e, una volta in Grecia, Andros se ne torna a a fare il pastore con il gregge di suo padre, che almeno lì sí che è sempre lui chi arriva primo.

La tangent

Segons apunta el món científic, el que ens trobarem ben aviat serà una tangent en tota regla: el meteorit passarà a tocar del planeta, i a tocar vol dir que el fregarà, però molt poc; ara bé, només que topi lleugerament amb la superfície, l’impacte serà l’equivalent al de 122.000 bombes atòmiques.

En realitat, pareix que es tracta d’un fragment desprès fa un parell d’anys del cometa Soriano, un de tan enorme que fa anys que amenaça Mart de convertir-lo en el planeta groc. El fragment independitzat entrarà en la nostra atmosfera al juny del 2039, fet que ens dóna uns quants anys de marge per preparar el terreny.

La comunitat científica, encapçalada pel gran físic coreà Chop Chop Suey, apunta a França com a lloc on els càlculs assenyalen que serà el fregament a evitar. Per això, la comunitat internacional ja s’ha posat mans a l’obra i ha començat a rebaixar els Alps Francesos a base de dinamita, míssils i bombes de tot tipus.

El Montblanc ha quedat reduït a marca de bolígraf. De les arestes del Cerví únicament en queden belles fotografies. Fins i tot armes continentals s’hi han usat.  De fet, els italians han protestat perquè un terra-terra rus s’ha carregat dues poblacions del nord: són petits danys col·laterals, els han respost.

Per si de cas, per si els càlculs matemàtics són erronis -així com per la poca perícia dels militars, pel que sembla-, mitja Suïssa ha quedat com la Vall de la Mort, i de Ginebra a París s’ha obert un enorme canal que  permetrà que la trajectòria de l’engendre no impacti en cap moment contra la Terra.

A tal efecte, la torre Eiffel ha estat per fi eliminada. Comentaris maliciosos diuen que es creu que ningú que tingui bon gust la trobarà a faltar. La Concòrdia, tres quarts del mateix: una església menys. I l’Arc de Triomf, malgrat els precs dels historicistes, també: fora. Quant al seu skyline, París sembla un poble.

Ja veurem com anirà la cosa. De moment, el papa  beneirà el nou canal, malgrat que hi qui li diu amb sorna que en qualsevol cas ho ha de fer també amb la pedrota que li envia Déu. Es preveu que quan tot estigui preparat Le Grand Canalon –com ja l’anomenen- comptarà amb unes enormes graderies a banda i banda.

Gent de tot arreu del planeta l’omplirà amb el multicolor de les seves respectives banderes. S’hi han planificat desfilades per als instants anteriors a la passejada de Big Child –tal com els ianquis ha batejat el roc- i focs d’artifici valencians i xinesos per a després -sempre que les previsions no s’errin, és clar.

En el futur, tot i que els skaters volien utilitzar el recinte per a les seves acrobàcies, pren cos la possibilitat que s’hi celebri la tradicional regata entre Oxford i Cambridge, un cop el canal sigui convenientment omplert d’aigua, circumstància que no sembla agradar del tot als francesos. Aquesta ferida els costarà de cicatritzar.

La tangent

Come hanno detto gli scienziati, ci troveremo ben presto in una tangente in piena regola: il meteorite toccherà il pianeta, e toccare vuol dire che ci sbatterà, però molto poco; insomma, anche se solo leggermente impatterà con la superficie, l’impatto sarà equivalente a 122,000 bombe atomiche.

In realtà, sembra che si tratti di un frammento della cometa Soriano, un frammento cosi grande che minaccia di convertire Marte nel pianeta giallo. Il frammento indipendente entrerà nella nostra atmosfera nel giugno 2039, cosa che ci concede degli anni di margine per preparare il terreno.

La comunità scientifica, capeggiata dal grande fisico coreano Chop Chop Suey, ritiene che la Francia sia il luogo dove si debba evitare l’impatto. Per questo, la comunità internazionale già ha iniziato a lavorare abbassando le Alpi francesi a forza di dinamite, missili e bombe di tutti i tipi.

Il monte Bianco è stato ridotto ai minimi termini. Del Cervino rimangono unicamente delle belle fotografie. Si è fatto uso perfino di armi continentali. Infatti, gli italiani hanno protestato perché un missile terra-terra russo ha distrutto due paesi del nord: sono piccoli danni collaterali, gli hanno risposto.

Nel caso che i calcoli matematici fossero sbagliati -e anche per la poca perizia dei militari, come sembra- mezza Svizzera è diventata come la Valle della Morte, e si è creato un enorme canale fra Parigi e Ginevra che permetterà che la traiettoria del frammento non impatti mai contro la Terra.

Per lo stesso motivo, anche la torre Eiffel è stata eliminata. I commentatori più maliziosi riferiscono che nessuno che abbia un minimo di buon gusto la rimpiangerà. La Concordia, uguale: una chiesa in meno. E l’arco di trionfo, malgrado le preghiere degli storici, anche: rimosso. Insomma, Parigi adesso ha una skyline come quella di un paesino.

Vedremo cosa succederà. Per il momento, il papa benedirà il canale, anche se c’è gente che gli dice che dovrebbe fare lo stesso con il pietrone che Dio gli invierà. Si prevede che quando tutto sia pronto, Le Grand Canalon, come lo chiamano, avrà delle gradinate in ambo i lati.

Gente di tutto il pianeta le riempirà con il multicolore delle rispettive bandiere. Si sono organizzate sfilate prima della passeggiata del Big Child - come hanno battezzato gli yankees la pietra e fuochi d’artificio di Valencia e cinesi per il dopo- certo, se le previsioni non sono sbagliate, ovvio.

Nel futuro, anche se gli skaters vorrebbero utilizzare il recinto per le proprie acrobazie, prende forma la possibilità che ci si celebri la tradizionale regata Oxford-Cambridge, dopo avere convenientemente riempito il canale di acqua, cosa che non sembra piacere del tutto ai francesi. Gli sarà difficile cicatrizzare questa ferita.

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *