Contes Irregulars – Atomo 12

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura.
Un sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

Em tornareu a negar

Sóc aquí. Novament. M’esperàveu i no m’esperàveu.

Us en recordeu de mi pel meu gest irat a la par que elegant. En la situació actual, ho heu de reconèixer: em necessiteu, com en el passat em necessitàveu. M’heu necessitat tota la vida.

Us cal un guia, per no perdre-us en aquesta galàxia infinita de descontent i inharmonia. Per això m’aparec aquí, enmig d’un centre comercial. No tingueu por: acosteu-vos a mi, acosteu-vos.

La bossa a la mà evidencia que teniu possibles, però jo us vinc a  parlar d’allò que hi ha més enllà, més enllà de les promeses i els estils de vida, més enllà de tot.

Sóc l’hereu d’una forma de descontent que tot ho pot i que no vol renunciar a obrir-se camí per més llot que el vulgui retenir. Sí, ja ho sé: us cal un miracle, oi?

La incredulitat és una característica humana, de les més fàcils d’abatre. Basta capgirar un arbre, perquè en aquest inrevés d’arrels i terra hi vegeu branques i fruits.

No obstant això, de moment us haureu d’esperar i confiar en el valor curatiu, profètic i poètic de les meves paraules: us penetraran cargol amunt en una espiral de bellesa difícil d’evitar.

De fet, els únics miracles que heu vist la majoria són només, això, paraules. O heu vist mai el sol esberlar-se, partir-se en dos trossos per la meitat i ser recollit per una mà en un plat?

Jo no us vull oferir tal cosa en prova del meu amor.

Únicament necessiteu, com sempre heu fet, confiar en el poder dels mots, el poder dels meus mots que gola amunt em circulen fins que us arriben i s’escolen per tot el vostre cos.

Quina necessitat hi havia de venir aquí a prostituir els vostres desitjos, a canviar-los per una hamaca o una espremedora o un líquid de frens o uns pantalons nous, quina?

No sóc un al·lucinat, sinó algú que reclama una part de dignitat en els vostres actes, ja que per no se us veu capaços a vosaltres mateixos d’emprendre aquesta tasca.

La voluntat és la primera cosa que la riquesa castra.

La voluntat és la primera cosa que la pobresa castra.

Us n’adoneu del poder dels mots? Us puc fer creure el que vulgui, perquè us trobeu desesperats, en posició d’escoltar. Nens i nenes, infants tots: escolteu-me també.

No confieu en les paraules dels grans més que en allò que us pugui ser convenient. Discernir tal cosa és el que us convertirà en adults, perquè després la idiotització del món laboral us torni a l’estadi anterior.

Un cercle viciós del qual no es possible sortir-ne sense auto convèncer-se del poder de la reflexió, una reflexió que no es construeix amb hamburgueses que us inflin la panxa,

Sinó amb una tirallonga de lletres perla a perla enfilades: el poder del llenguatge: no cal que hi insisteixi més. No duc túnica ni vestit que amagui cap de les meves intencions. Cos i prou.

No més dilació: què tenen en comú Charles Chaplin, Bessie Smith, Frederic Mompou, Isadora, Èsquil, John Lee Hooker, Li Po, Giordano Bruno, Cesària Évora, Hipàrquia…?

No? Que tots són morts. Morts o mortes, tant és. Cadàvers. Ossos amb recobert de podrit a dins i al voltant. Amb idees llegades, però morts, tots plegats. Grans personalitats.

I allò que la idea els sobreviu, que la seva obra perdura…

Ximpleries! Com en renegarien molts! L’obra té vigència en vida. Té sentit, llavors. En una època. I pot ser revisada, corregida pels seus contemporanis, per qui l’ha deixada anar.

Allò que vaig dir, el que vaig escriure, aquella idea… És fals, fals tot. Jo ja no penso així. Deixeu-me rectificar! Que tots som humans, i el criteri de veritat és el més fals de tots.

I la mort, tan real com la vida que ara us permet escoltar-me, ben aviat us sotjarà, us xuclarà el sexe avall! I aleshores ja no podreu fer-hi res, per més que ho intenteu.

Llavors que representa aquest lloc? Les seves prestatgeries? I vosaltres, amb cara de babaus empenyent el carretó, el somriure de la possessió, i la felicitat de poder triar?

I si això no fos escollir, sinó esclavatge, què me’n diríeu?

Podeu negar-ho tot el que vulgueu, podeu negar-me a mi; de fet, em negareu, em negareu una altra vegada, amb el temps un s’hi acostuma, a tot s’hi acostuma un

I, amb tot, jo no us vull fer discursos, deduïu el que hàgiu de deduir, però això que de manera inevitable se us escola entre les mans no és només vida

Sinceritat amb vosaltres és, perquè en l’instant de la mort, ho he vist, com se’n penedien del no viscut, de l’existència virtual, de paper, davant la pantalla a l’escolta de les ofertes del trimestre

De no haver sabut res del misteri de viure -que tampoc és tal: és viure i prou, com una mosca, res més, i fora transcendències!-, de no haver aprofitat per fer més que reproduir-se i masturbar-se,

I ni una paraula pròpia, o pot ser sí que ho heu fet, i jo estic equivocat i aquest formigó més acer més somriures forçats i uniformes i productes i música amable és la realitat més real

I la que val més la pena de ser viscuda, perquè tots són morts

Tots som morts i allà vénen els fills dels mercaders, uniformats en la seva bogeria, uniformes en la seva estupidesa: vénen a endur-se’m, a negar-me un altre cop,

Que massa gent s’agrupa a escoltar-me i puc ser perillós

Adéu doncs, i recordeu –per si no ho sabíeu- que la moda d’atorgar miracles a les personalitats de l’època va ser fa milers d’anys, però les actituds no moren amb el temps sinó que canvien

Muten per sobreviure, com ja van ensenyar els mites antics, però aquí són, i vosaltres passareu sense esma ni glòria ni ganes de fer res per variar-ho i sí, sí, ja els acompanyo,

I no cal que m’empenyin, que penso tornar.

Em tornareu a negar

Sono qui. Di nuovo. Mi aspettavate e non mi aspettavate.

Vi ricordate di me per il mio gesto arrabbiato e allo stesso tempo elegante. Nella situazione attuale, lo dovete riconoscere: avete bisogno di me, come nel passato. Avete avuto bisogno di me tutta la vita.

Vi serve una guida, per non perdervi in questa galassia infinita di tristezza e instabilità. Per questo vi appaio qui, in mezzo a un centro commerciale. Non abbiate paura: avvicinatevi, avvicinatevi.

La borsa che avete per le mani evidenzia che avete possibilità, però io vengo a parlarvi di quello che c’è più in là, più in là delle promesse e degli stili di vita, più in là di tutto.

Sono l’erede di una forma di protesta che tutto può e che non vuole rinunciare a farsi largo nonostante gli impedimenti. Sì, già lo so, vi serve un miracolo, vero?

L’incredulità è una caratteristica umana, una delle più facili da abbattere. Basta rovesciare un albero, perché in questo capovolgimento di radici e terra si discernano i rami e i frutti.

Comunque, per ora dovrete aspettare e confidare nel valore curativo, profetico e poetico delle mie parole: vi entreranno fino all’osso in una spirale di bellezza difficile da evitare.

A ben vedere, gli unici miracoli che avete visto sono, in maggioranza, solo questo, parole. O avete visto mai il sole rompersi, dividersi in due pezzi, essere raccolto da una mano e messo in un piatto?

Io non vi voglio offrire una cosa simile come prova del mio amore.

Solo avete bisogno, come sempre avete fatto, di confidare nel potere delle cose che dico, il potere delle parole che escono dalla mia gola e vi raggiungono e entrano nel vostro corpo.

Che bisogno c’era di venire qui a prostituire i vostri desideri, a cambiarli per una amaca o una spremitrice o un liquido per freni o dei pantaloni, che bisogno c’era?

Non sono un allucinato, al contrario sono qualcuno che reclama una parte di dignità nelle vostre azioni, perché non vi si vede capaci di farlo voi da soli.

La volontà è la prima cosa che la ricchezza castra.

La volontà è la prima cosa che la povertà castra.

Vi accorgete del potere delle parole? Vi posso far credere quello che voglio, perché vi sentiate disperati, nella condizione di ascoltare. Bambini e bambine: ascoltate anche voi.

Non fidatevi delle parole dei più grandi più di quello che vi conviene. Capire questa cosa è quello che vi farà diventare adulti, perché poi la idiotizzazione del mondo del lavoro vi faccia tornare allo stadio anteriore.

Un circolo vizioso dal quale è impossibile uscire senza autoconvincersi del potere della riflessione, una riflessione che non si costruisce con hamburgers che vi gonfino la pancia,

Ma con una collare di lettere infilate una dopo l’altra come perle: il potere del linguaggio: non c’è altro bisogno di insistere. Non indosso una tunica o vestito che possa nascondere le mie intenzioni. Puro corpo.

Non perdiamo tempo: cosa hanno in comune Charles Chaplin, Bessie Smith, Frederic Mompou, Isadora, Eschilo, John Lee Hooker, Li Po, Giordano Bruno, Cesària Évora, Hipparchia…?

No? Che sono tutti morti. Morti o morte, fa lo stesso. Cadaveri. Ossa marce dentro e fuori. Con idee tramandate, però morte, alla fine. Grandi personalità.

E la storia che le idee sopravvivono, che le loro opere perdute….

Corbellerie! Molti se ne pentirebbero! L’opera è valida solo in vita. Solo allora ha senso. In una epoca. E può essere rivista, corretta dai suoi contemporanei, da chi la ha resa reale.

Quello che dissi, che scrissi, quella idea… è falso, tutto falso. Io non penso più così. Lasciatemi rettificare! Che siamo tutti umani, e il criterio di veritè è il più falso di tutti.

E la morte, tanto reale come la vita che ora vi permette ascoltarmi, presto vi prenderà, vi risucchierà. E allora già non potrete più fare niente, per quanto vi sforziate.

Quindi cosa rappresenta questo luogo? I suoi scaffali? E voi, con la faccia da tonto spingendo il carrello, il sorriso dell’avere, e la felicità di poterlo scegliere?

E se questo non fosse scegliere, ma piuttosto schiavitù, che mi direste?

Potete negarlo quanto volete, potete negarlo a me: comunque, me lo negarete, una volta e un’altra, con il tempo uno si abitua, uno si abitua a tutto.

E, alla fine, non vi voglio fare discorsi, deducete voi quello che dovete dedurre, però in maniera inevitabile che quello che vi scola fra le mani non è solo vita.

Siate sinceri con voi stessi perché nell’istante della morte, l’ho visto, come si pentivano del non vissuto, dell’esistenza virtuale, di carta, davanti a uno schermo ascoltando le offerte del trimestre.

Di non aver saputo niente del mistero di vivere che alla fine mistero non è: è vivere e punto, come una mosca, niente di più…e lasciamo da parte le trascendenze!- di non avere approfittato  per fare altro che non fosse riprodursi e masturbarsi.

E neanche una parola originale, o può essere si che lo avete fatto, ed io mi sbaglio e questo blocco di calcestruzzo più acciaio più sorrisi forzati e divise e prodotti e musica piacevole è la realtà più reale

E quella che vale di più la pena di essere vissuta, perché tutti siamo morti.

Tutti siamo morti e allora vengono i figli dei mercanti, tutti uguali nella loro pazzia, uniformi nella loro stupidità: vengono a prendermi, a negarmi un altra volta

Oh! Troppa gente si ammassa a sentirmi e può essere pericoloso.

Vi saluto allora, e ricordate -se non lo sapete- che la moda di attribuire miracoli alle persone dell’epoca è qualcosa di millenni fa, però le attitudini non muoiono con il tempo… cambiano.

Mutano per sopravvivere, già lo dimostrarono i miti antichi, però sono qui adesso, e voi sarete di passaggio senza fare niente per cambiarlo e sì sì, vengo con voi,

E non c’e’ bisogno di spingere, ci rivedremo!

La guerra del futbol

Les esquadres han sortit decidides al camp de batalla. Han enllestit els seus galiots i els capitans es disposen a sortejar la fortuna de l’enfrontament.

L’àrbitre llança el tret de sortida. L’esfèric comença a rodar. Les naus, de moment, romanen a port, a l’expectativa, amb totes les defenses a punt.

Sembla ser que s’insinua un primer intent d’acostament a la zona rival per part dels més agosarats lluitadors, els quals amb més decisió que encert, pretenen foradar el marc enemic.

Hi ha una aproximació seriosa a les botes de l’estrella local, que pugna amb un defensor per obrir les línies visitants que emmurallades resisteixen amb dificultat el setge enemic.

Un llançament amb tota la força s’ha produït hores d’ara, primer intent que ha suposat el lluïment del porter, que ha impedit que la contesa comencés favorable als desitjos de l’armada contrària.

Tal cosa no ha fet sinó inflar les seves files i provocar-les a sortir a la recerca de les posicions rivals que ara tremolen a la vista dels ràpids efectius que en contraatac esperen sorprendre

I endur-se la batalla mitjançant lleugers moviments i  balanços i contrabalanços tàctics que empenyen un cop i un altre a recular als valents lluitadors que no donaran el seu braç a tòrcer

Si tenim en compte les indicacions que des de la banda deixa anar el comandant suprem dels gladiadors locals, que ha fet instal·lar el cuirassat a la porta de la seva àrea i ordena

Un nou atac que sembla que ara es produeix i agafa els tancs rivals fora d’ona i els obliga a perseguir-los en el ràpid avanç que els artillers locals, amb la metralladora a punt, realitzen

I s’acosten ara sí ja perillosament a la meta que defensa el nostre armer, el qual no permetrà el que… Ara sí: un tret de bazuca impressionant i pilota al pal! Arriba la bola rebotada a un defensor

A qui el davanter centre  contrari arravata l’esfèric i… Goooooooooooooooooooooooool! Quina canonada! Quina canonada! Menja’t aquesta, li ha dit el mortífer atacant!

Mentre els batalladors locals s’abracen, el vaixell visitant, enfonsat,  lamenta la seva derrota momentània i clama a l’aire revenja: el temps és el suficient per remuntar la pugna

Perquè la guerra no és perduda i encara confia en uns coets que té amagats per reduir el contrincant, que podria refiar-se per haver foradat l’inexpugnable defensa enemiga tant d’hora

Però ara és l’àrbitre qui designa un petit armistici perquè un conill ha saltat al camp, segurament alliberat per algú que aprofita per introduir el desconcert entre els contendents

I veiem com els fornits lluitadors persegueixen infructuosament l’Orictogalus cuniculus per tota la banda sense poder-lo atrapar, i el públic assistent esclata en rialles i esclafa

Tot el prestigi fins ara aconseguit per aquests combatents professionals, gràcies a aquest animal que ara creua el camp pel mig amb tota la poca vergonya del món i encara la porteria local

I malgrat els crits dels perseguidors que per terra rebreguen la seva dignitat, aconsegueix encarar la porteria rival i cap a ella va cap a les xarxes directe, sense aturador! Encara el marc… I…

Gol! Gol! Gol! GOL GOL DEL CONILL QUE HA ENCASTAT TRES DELS CONTENDENTS CONTRA LA PORTERIA, quin gol, quin astre de l’embolic! Pur terrorisme de baixa estofa!

Mentre el nostre protagonista s’esmuny, escorredís com és, desapareix entre les tanques de publicitat, satisfet per haver dut una mica d’absurditat a la lluita que acabem de contemplar.

La guerra del futbol

Le squadre sono entrate decise nel campo di battaglia. Hanno schierato i rispettivi eserciti e i capitani si accingono al lancio della monetina.

L’arbitro dà il fischio di inizio. La sfera inizia a rotolare. Le navi, al momento, rimangono al porto, aspettando, con le difese pronte.

Sembra insinuarsi un primo tentativo di avvicinamento alla zona rivale da parte dei combattenti più temerari, i quali con più veemenza che mira, pretendono forare la rete avversaria.

Si presenta una seria opportunità ai piedi della stella di casa, che combatte con un difensore per aprire un varco della linea difensiva degli ospiti i quali facendo muro con difficoltà resistono all’assedio nemico.

Ed ecco un tiro potente, il primo che ha messo in evidenza le capacità del portiere, il quale ha impedito che la contesa pendesse a favore dell’armata nemica.

Tal fatto non ha fatto altro che gonfiare gli animi dei suoi incitandoli contro i rivali che ora tremano alla vista della rapida compagine nemica che in contropiede spera sorprendere

e portarsi a casa la battaglia per mezzo di leggeri movimenti ed equilibri tattici che fanno rinculare volta per volta i coraggiosi lottatori i quali non porgeranno l’altra guancia

Se teniamo conto delle indicazioni che dalla panchina lancia il comandante supremo dei gladiatori di casa, il quale ha fatto installare una corazzata davanti la propria area e ordina

Un nuovo attacco ora sembra portarsi a termine e che prende i carri armati rivali di sorpesa obbligando ad inseguire la rapida discesa che gli artiglieri di casa imprendono, con la mitragliatrice carica

E si avvicinano ora sí pericolosamente alla meta difesa dal nostro armatore, il quale non permetterà che…. Ed ecco: una bazzucata impressionante e la palla sul palo!  La sfera rimbalza sui piedi di un difensore

Che se la fa rubare dall’attaccante centrale avversario e….. Gooooooooooooooooooool! Che cannonata! Che cannonata! Prendi questa, gli ha detto il terribile attaccante

Mentre i combattenti di casa si abbracciano, il vascello ospite, affondato, lamenta la sua sconfitta momentanea e grida vendetta: c’è abbastanza tempo per rimontare

Perché la guerra non è persa e ancora guardano in serbo dei missili per decimare la compagine nemica, che potrebbe rilassarsi per aver espugnato la difesa avversario così presto

Ed ecco che l’arbitro chiama un breve armistizio tra le parti visto che un coniglio è sceso in campo, sicuramente liberato da qualcuno che approfitta per diffondere lo sconcerto tra i contendenti

E assistiamo a come i lottatori inseguono senza frutti l’Orictogalus cuniculus per tutta la corsia laterale senza poterlo prendere, e il pubblico scoppia a ridere ed umilia

Tutto il prestigio fino ad ora ottenuto da questi combattenti professionisti, per colpa di questo animale che ora attraversa il campo senza vergogna dirigendosi verso la porta della squadra di casa

E nonostante le grida degli inseguitori che ormai calpestano la propria digintà, riesce a deviare verso la porta dei rivali e diretto va verso la rete, senza fermarsi! Attraversa i pali ….e…

Gol!Gol!Gol! GOL GOL DEL CONIGLIO CHE TRASCINA NELLA PORTA TRE GIOCATORI, che gol, che stella del dribbling! Che stoffa!

Intanto il nostro protagonista fugge, sgusciante com’è, sparisce tra i cartelloni pubblicitari, soddisfatto per aver contribuito con un pizzico di assurdo alla lotta che abbiamo appena contemplato.

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *