Contes Irregulars – Atomo 11

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura.
Un sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

Autosuficiència

En Joaquim declarà la independència de casa seva. Posà tanques, càmeres, banderes, compongué  un himne i desfilà pel jardí vestit de verd.

Va expedir-se un document que acreditava la seva nacionalitat i un passaport per a la seva companya, perquè pogués entrar a visitar-lo si així ell ho autoritzava.

Per ser autosuficient, acumulà reserves alimentàries al soterrani, aigua al dipòsit i a la piscina i prospeccionà el jardí per si de cas un pou de petroli.

Instal·là un molí de vent vora la teulada, una cisterna que recollís l’aigua de pluja, plaques solars i, fins i tot, pensà en un aeròdrom – en descartà la idea, però.

Un hort. Unes plantes, uns arbres. Però cal crear. Organitzà un concert. Una exposició.  Una representació teatral. Una projecció de cinema. Realització pròpia tot.

La noia el visitava amb regularitat. Ell la rebia, en comprovava el passaport, i  li deia “endavant” al mateix temps que li obria la tanca. Allà dins se sentien lliures i feliços.

Amb tot, el conflicte havia d’aparèixer i vingué del veí que, gelós del seu procedir, va organitzar la seva casa i jardí de la mateixa manera i mode i circumstàncies.

Compartien tanca. I calia pintar-la. La manca d’acord provocà amenaces, de les quals passaren a les hostilitats i a una guerra oberta entre ambdós contrincants.

De l’arma blanca van passar al llançament de tot tipus de material explosiu i incendiari de fabricació casolana i utilització de diferents tipus d’estris contundents. Tot s’hi valia.

Guanyà el nostre heroi, el Joaquim, que aconseguí cremar la casa del veí quan aquest dormia: el desgraciat, va haver de sortir cames ajudeu-me i exiliar-se a cas d’un parent.

Resultat: el Joaquim s’annexionà la casa del costat amb una simple ampliació de tanques, però aquest cop mirà de no topar políticament amb el veí de més enllà.

No es podia permetre una altra guerra. La postguerra la gestionà com pogué mitjançant els recursos que la nova llar annexionada li oferia, perquè el soterrani havia quedat gairebé intacte.

Les tensions amb la seva companya, però, que durant la guerra havien començat, ja que ella es declarà neutral, provocaren una crisi de confiança irresoluble que, no en va, són les pitjors.

L’escissió fou inevitable: ell li retirà el passaport. Ella li llançà una escopinada a la cara, per afegir-li després: “Mascle de mascles, les teves guerres no són sinó fem. No et vull veure més.”

La borsa de les emocions se li esfondrà. De petit mai li havien dit que no i el cop que ara patia esmicolava tota la suficiència provocada per l’eufòria guerrera anterior.

Dies després, mirà de trucar-li, però les línies amb l’exterior no funcionaven. Aïllat i sense comunicació, es va tancar en els seus pensaments i prompte caigué en la malfiança.

Una nit va trobar un gos a dins la casa annexionada. L’animal havia anat a parar allí per necessitat, i així ho entengué el Quim, que l’acollí al seu país.

Però el gos endrapava com un animal –fet  absolutament normal- i dilapidava els pocs recursos del nou amo: aviat la seva presència en aquell espai entrà en qüestió.

Malgrat la companyia que li feia, el propietari bandejà el ca amb l’excusa que no era una pàtria per a dos. El gos, enfadat, li bordà “egoista” a la cara.

“He de sobreviure”, li va respondre Quim. “Si sabessis a quants animals menys farts que tu  he arribat a  ventilar-me…” El gos el mirà amb pena.

“Aquí et quedes tu amb la teva terra parcel·lada, les teves càmeres, televisors i propietats, que la teva pròpia presó te l’has fet tu, senyor Riquesa”, li etzibà amb la mirada.

I el gos marxà a fer una volta per altres móns, paratges d’escassa moralitat, però on encara aire quedava, mentre el Joaquim moria viu d’un individualisme forçat.

La propietat, que era un país -és a dir, res-, després d’esporàdiques ocupacions, finalment passà a mans d’un grup de desheretats que s’hi instal·laren amb totes les comoditats que el pas del temps permet.

Amb tot, aquests desarrapats eren persones dignes i recolliren diners suficients com per fer-se posar una placa de marbre a la façana amb la inscripció “Aquí no hi visqué mai Monteiro”.

Tothom ho va entendre, excepte els meus lectors, que estranyats es miraven entre si com si mai no m’haguessin llegit un conte amb un final que no toca.

I els editors, en grans multituds es congregaren a la porta de casa meva tot exigint-me lògica i respecte, que la seva tasca mereixia alguna cosa més que sortides de to irracionals.

Per la qual cosa, em vaig tancar a casa meva, en vaig declarar la independència i tanques, càmeres, banderes, així com un himne i desfilant pel jardí vestit de verd.

Autosuficiència

Il Giacomo proclamò l’indipendenza di casa sua. Mise carrarmati, videocamere, bandiere, compose un inno e sfilò nel giardino vestito di verde.

Si spedì un documento che accreditava la sua nazionalità e un passaporto per la sua compagna, perché potesse entrare a trovarlo se lui la autorizzava.

Per essere autosufficiente, accumulò riserve alimentari nel sotterraneo, acqua nel deposito e nella piscina e trivellò il giardino per cercare un pozzo di petrolio.

Installò un mulino a vento vicino al tetto, una cisterna per raccogliere l’acqua piovana, pannelli solari e, perfino, pensò a costruire un aerodromo, ma scartò l´idea.

Un orto. Piante, alberi. Però bisogna creare. Organizzò un concerto. Una mostra. Una rappresentazione teatrale. Una proiezione di cinema. Tutto di produzione propria.

La ragazza lo andava a trovare regolarmente. Lui la accoglieva, le ispezionava il passaporto, e le diceva “avanti” mentre le apriva il cancello. Là dentro si sentivano felici e liberi

Comunque, il conflitto doveva apparire e venne dal vicino che, geloso, organizzò alla stessa maniera la sua casa e il suo giardino.

Avevano in comune il cancello. E si doveva dipingere. Il mancato accordo provocò minacce, dalle quali passarono alle ostilità e a una guerra aperta fra i due.

Dall’arma bianca passarono a tutti i tipi di lancio di materiale esplosivo e incendiario di fabbricazione casalinga. Valeva tutto.

Vinse il nostro eroe, il Giacomo, che riuscì a incendiare la casa del vicino quando questi dormiva: il disgraziato dovette uscire precipitosamente ed esiliarsi a casa di un parente.

Risultato: il Giacomo si annesse la casa a fianco con una semplice ampliamento del cancello, però questa volta si assicurò di non avere problemi politici con il vicino.

Non si poteva permettere un’altra guerra. La postguerra la gestì come potette usando le risorse che la nuova casa annessa gli offriva, perché il sotterraneo era rimasto quasi intatto.

Le tensioni con la sua compagna, però, che erano cominciate durante la guerra, perché si era dichiarata neutrale, causarono una crisi di fiducia irrisolvibile che, chiaro, sono le peggiori.

La scissione fu inevitabile: lui le ritirò il passaporto. Lei lo colpì in faccia con la scopa, per poi aggiungere: “Maschio di maschi, le tue guerre non sono altro che sterco. Non ti voglio vedere più”

La sua autostima fu colpita gravemente. Da piccolo non gli avevano mai detto di no e il colpo che adesso riceveva fu abbastanza per smorzare l’euforia guerresca anteriore.

Giorni dopo, cercò di chiamarla, ma le linee con l’esterno non funzionavano. Isolato e senza comunicazione, si chiuse nei suoi pensieri e velocemente cadde nel sospetto.

Una notte trovò un cane dentro la casa annessa. L’animale era finito lì per necessità, e così lo capì il Giacomo, che lo accolse al suo paese.

Però il cane mangiava come un animale -cosa assolutamente normale- e dilapidava le poche risorse del nuovo padrone: presto la sua presenza in quello spazio fu messa in discussione.

Malgrado la compagnia che gli faceva, il proprietario bandì il cane con la scusa che non era una patria per due. Il cane, arrabbiato, gli abbaiò in faccia: “Egoista”!

“Devo sopravvivere”, gli rispose il Giacomo. “Se sapessi quanti animali meno ingordi di te ho messo in discussione…” Il cane lo guardò con pena.

“Qui ci rimani tu e la tua terra spezzettata, le tue videocamere, televisori e proprietà, che la tua stessa prigione te la sei fatta tu, signor Ricchezza”, gli rinfacciò con lo sguardo.

E il cane se ne andò in altri paraggi, di moralità scarsa, però dove ancora c’era aria di libertà, mentre il Giacomo moriva vivo di un individualismo forzato.

La proprietà, che era un paese -cioè, niente- dopo occupazioni sporadiche, passò in mano a un gruppo di diseredati che ci si installarono con tutte le comodità possibili.

Comunque, queste persone erano degne e raccolsero abbastanza denaro per farsi mettere una lastra di marmo sulla facciata con scritto “Qui non visse mai Monteiro”

Tutti lo capirono, tranne i miei lettori, che straniti si guardavano tra loro come se non avessero mai letto un racconto con un finale che non quadra.

E gli editori, in grande numero si raccolsero sulla porta di casa mia esigendomi tutti logica e rispetto, che il loro compito si meritava qualcosa di più che uscite dal sapore irrazionale.

Per cui, mi chiusi in casa, ne dichiarai l’indipendenza e carrarmati, videocamere, bandiere, e anche un inno… sfilando per il giardino vestito di verde.

El foc i qui el va fer

El foc i qui el va fer. El foc i aquell qui el va fer. El foc que va ser fet per aquell. El foc, aquell, aquell, el del foc. No se m’acut res més. No sé amb què ho podria lligar, això.

Un piròman, sí, però el més gran que hi hagi hagut, segons mon tiet, sóc jo. Sempre amb el gas a punt, cap als rostolls, el gram o qualsevol cosa seca que aguaiti per sobre la terra.

Vols dir que val la pena escriure sobre això? La crisi econòmica, la borsa, l’escalfament global, la pèrdua de valors, els governants o la inutilitat de totes les accions, en general.

I no, ara em dóna escriure del foc. Bé, sempre m’ha donat pel foc. El tinc sublimat, tal vegada pels colors que emet. Per mi, la terra, l’aigua i l’aire se’n poden anar a pastar fang.

Mmmmmmmmmmm. Aquest conte no arrenca. Potser li prengui foc, què us sembla? Bé, millor esperem. Una mica de paciència. Potser hi ha alguna anècdota per desencallar.

Com, per exemple, recordo un dia que cremant branques d’olivera, en ple èxtasi, el vent es va endur una llengua de foc als arbres de la finca del costat.

El veí encara remuga ara, i això que em vaig oferir a esporgar-li absolutament gratis les branques afectades. Ell, com a resposta al meu amable oferiment

No se li va acudir altra cosa que amenaçar-me amb el puny a davant de la cara, especialment quan li vaig afegir que cremaria les branques tallades.

Es va encendre. Normal, segons mon tiet, que també deia no-se-què al voltant de trencar-me-la ell, la cara. Quanta violència per una mica de foc.

Segons després em justificava: ha estat el vent, no pas jo, vaig cridar com un esperitat. Llavors mon germà gran, que havia romàs com a simple espectador de la cosa,

Dóna’m l’encenedor, a mà estesa m’ordenava. Jo sabia que ell, fumador empedreït el volia per als seus fums viciosos i m’hi vaig negar en rodó.

“Porta’l”, em va repetir amb violència continguda. Està clar que no saps mai quina persona tens al costat, deia mon tiet. Es comença per cremar branques i s’acaba cremant contenidors.

Aquest argument, arxirepetit en contra meu, em tenia fregit. Ignorant del meu destí futur, vaig negar amb força, contundència i convicció que anés a produir-se tal cosa.

Fou el moment en què tots tres, tiet, germà i veí em rodejaren. Estava perdut, però la improvisació sempre ha estat el meu fort. Brandant l’encenedor ben enlaire, a mode de distracció

Vaig aprofitar per ventar-li una puntada als collons al que tenia més a prop i engegar una cursa boja, desaforada, que cap d’ells es va veure amb cor de seguir i que avui dia encara dura

Perquè vaig fugir corrent –jove i àgil com era- per les muntanyes i les valls i els rius i els mars i aquí em teniu, en aquesta ciutat, que m’acollí amb els seus braços

I a on ara tinc una família i un pis i un treball ben retribuït en una fàbrica de matalassos, tot i que ara ens volen fer un Expedient de Regulació d’Ocupació, tal com li diuen a fotre’ns fora

I nosaltres ja preparem les protestes, en les quals, com un dels màxims representants sindicals que sóc, juro que no hi haurà incidents i així ho he proclamat resolt a l’assemblea

Ni papereres buidades al terra, ni vidres trencats, ni crema de contenidors ni res per l’estil, que som gent pacífica, i els he afegit que si no ens fan gens ni mica de cas

Que no cremarà tota la fàbrica sencera, en absolut, i que pels aires de la vostra estimada ciutat no veureu pas una magnífica columna de fum, travessant-la

Cap als camps propers i en direcció al meu poble, i que ni tan sols hi arribarà, que tot plegat només és una possibilitat que us asseguro no tindrà ocasió de produir-se

Perquè és prou evident que tots els matalassos quedaran intactes i impol·luts, i ni hi haurà mitja flama que s’hi acosti ben a prop, a tocar, res, res de res, us ho juro, malpensats.

Que estic curat, totalment rehabilitat de la meva dèria pel foc, ja ni hi penso i si duc sempre un encenedor a sobre és perquè mai se sap per a què et pot servir, com qui porta una navalla i sap que mai farà mal

Doncs així, i no em feu guspirejar que jo ja no cremo encara que estic totalment consumit per aquest sistema laboral i social injust que només es mereix que  jo i que tots nosaltres

Bé, deixem-ho que fàcilment tornaria a prendre els meus pensaments més ancestrals i no, jo no vull ser recordat per això, vull ser com la gent pacífica i no haver de cridar

I aquest conte, com el recull complet que esteu llegint, romandrà intacte per sempre, perquè sapigueu que no he donat ordre de cremar-lo, com Virgili o Kafka, no, que el pugueu llegir tot, sense foc, res.

El foc i qui el va fer.

Il fuoco e chi lo fece. Il fuoco e quello che lo accese. Il fuoco che fu acceso da quello. Il fuoco, quello, quello, quello del fuoco. Non mi viene in mente altro. Non so come potrei continuare.

Un piromane, sì, però il più che grande che ci sia stato, secondo mio zio, sono proprio io. Sempre con la fiamma pronta, verso la paglia, la gramigna o qualsiasi cosa secca giaccia sulla terra.

Vuoi per caso dirmi che vale la pena scrivere di tutto ciò? La crisi economica, la borsa, l’effetto serra, la scomparsa dei valori, il governo o l’inutilità di tutte le azioni, in generale.

E no, ora ho voglia di scrivere del fuoco. Beh, sempre ho avuto un debole per il fuoco. Lo sublimo, forse per i colori che ha. Per me, la terra, l’acqua e l’aria possono andarsene a quel paese.

Mmmmmmmmmmm. Questo racconto non parte. Forse gli do fuoco, che ne pensate? Beh, meglio aspettare. Un po’ di pazienza. Magari c’è qualche aneddoto che si disincaglia.

Ad esempio, ricordo che un giorno bruciando i rami d’olivo, in piena estasi, il vento portò  lingua di fuoco fino agli alberi della fattoria vicina.

Il vicino ancora rimugina su quanto accaduto, nonostante mi offrii di potare gratis tutti i rami mezzi bruciacchiate. Lui, in risposta alla mia gentile proposta mi minacciò con il pugno davanti la faccia, specialmente quando aggiunsi che avrei potuto anche bruciare i rami potati.

Si incavolò. Normale, secondo mio zio, il quale non so bene cosa diceva a proposito di spaccarmi lui la faccia. Quanta violenza per un po’ di fuoco.

Pochi secondi più tardi mi giustificavo: è stato il vento, non io, gridai come un pazzo. Allora mio fratello maggiore, fino ad allora semplice spettatore,

Mi ordinò tendendomi la mano di dargli l’accendino. Io sapevo che lui, fumatore accanito lo voleva per fumare e così mi negai in toto.

“Dammelo”, mi ripeté con tono violento. È certo che mai puoi stare sicuro di chi hai affianco, diceva mio zio. Si inizia bruciando rami e si finisce bruciando secchioni dell’immondizia.

Queste ragioni, ripetute contro di me, mi avevano stufato. Ignorando il mio futuro destino, negai con forza, determinazione e convinzione che tutto ciò sarebbe successo.

Fu quello il momento in cui tutti e tre, zio, fratello e vicino mi circondarono. Ero spacciato, però l’improvvisazione  è sempre stata il mio forte. Brandendo l’accendino in aria, a mo’ di distrazione

Approfittai per dar un calcio alle palle a chi stava più vicino a me e mi proiettai in una corsa folle, smisurata, che nessuno di loro si vide in grado di seguire e che ancora oggi dura

Visto che fuggii correndo -giovane com’ero- per le montagne e le valli e i fiumi e i mari  e qui mi avete ora, in questa città, che mi accolse tra le sue braccia

E dove ora ho una famiglia e un appartamento e un lavoro ben retribuito in una fabbrica di materassi, anche se vogliono fare un Espediente di Regolazione del Lavoro, così si riferiscono al farci fuori

E noi già prepariamo le manifestazioni di protesta, nelle quali, essendo uno dei massimi rappresentanti del sindacato, prometto non ci saranno incidenti e così ho dichiarato risoluto all’assemblea

Niente vetrine rotte, niente contenitori rovesciati o bruciati o cose del genere, che siamo gente pacifica, e in più ho aggiunto che se non ci ascoltano

che non brucerà la fabbrica intera, assolutamente no, e che nel cielo della vostra amata città non vedrete una magnifica colonna di fumo, attraversandola

Fino ai terreni vicini in direzione al mio paese, e che nemmeno un po’ ci si avvicinerà, che solo è una remota possibilità che non avrà occasione di prodursi

Perché è abbastanza evidente che tutti i materassi rimarranno intatti e incontaminati, non ci sarà né mezza fiamma che gli si avvicini, che li toccherà, niente di niente, lo giuro, malpensanti.

Che sono guarito, totalmente curato dalla mia ossessione con il fuoco, ormai non ci penso più e se ho sempre con me un accendino è perché non si sa mai ti possa servire, come chi sempre porta un coltello e sa che mai farà del male

così appunto, e non stuzzicatemi  che io ormai non mi accendo più già che sono totalmente consunto da questo sistema sociale e lavorativo ingiusto che solo si merita che io e tutti noialtri

beh, lasciamo stare che potrei facilmente ricorrere ai miei istinti ancestrali  e no, non voglio essere ricordato per questo, voglio essere come la gente pacifica e non dover urlare

E questo racconto, come la raccolta che fin’ora avete letto e leggerete, rimarrà intatto per sempre, affinché sappiate che non ho dato l’ordine di bruciarlo, come Virgilio o Kafka, no, che possiate leggerlo tutti, senza fuoco, niente.

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *