Contes Irregulars – Atomo 10

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura. Uno sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

Mossos de Rodes

Els mossos de Rodes tenien una cama aquí i l’altra a Pernambuc. Pel mig hi passaven tota mena de concentracions, que amb enfervorides proclames recorrien l’asfalt des de Grècia fins a la península. Una més de les meravelles de l’antiguitat per fi a Barcelona.

I per què aquesta forma semblant a la i grega invertida? (Cal dir que la postura de Rodes és intrínseca a tot policia planetari.) Es veu que és per captar millor el moviment de rotació de la Terra a la base de l’entrecuix, fenomen descobert ja en temps immemorials.

Doncs bé, dos mossos de Rodes restaven aturats en tal postura just davant meu. Palplantats a mitja vorera. “Però si encara no he publicat els contes!” -vaig pensar. Havien baixat del cotxe amb el rostre seriós. I sense treure’s les ulleres de sol, no sabies pas cap a on estaven mirant.

Jo, per la meva banda, paralitzat.

Romanguérem així aturats uns segons interminables, fins que es veu que s’inspiraren i començaren a buscar més enllà d’on era jo, amb els ulls enlairats per llegir els números del carrer. El mosso home semblava dur la iniciativa. La mosso dona el seguia al darrere per comprovar que aquest no s’hagués equivocat.

Vaig respirar tranquil.

Un moment: allà just hi tenia el meu pis. Ai, mare: els contes! M’escorcollaran el pis i me’ls trobaran! No! Què faig? Pujo? No pujo? No, no pujo. Jo no sé qui hi viu allà. D’altra banda, el pis, de tan petit, no té ni cèdula d’habitabilitat i no es creuran que visc en tal cabana.

La gent s’hi començava a acumular.

Els mossos no paraven de caminar per la vorera, mentre la gent no parava de fer càbales sobre què devia haver passat. S’establiren tot tipus de malifetes i d’assassinats en les converses. I els mossos fent voltes i anant de tant en tant al cotxe a parlar per ràdio a comprovar alguna dada.

El caminar xulesc dels mossos baixava per moments.

La mosso fou la primera: es tragué les ulleres de sol. El veïnat li vam veure la cara d’estranyesa que feia. Una veïna de vuitanta-vuit anys, la tia Maria, a qui l’amenaça d’una mort propera semblava fer-la invulnerable, se’ls acostà amb gest decidit. Aleshores, l’home també es llevà les ulleres.

Havien perdut tot el misteri inicial, els mossos.

“Es pot saber què busquen?”, els engegà la tia Maria. Però ells la van esquivar. “No molesti, senyora. Estem investigant”. I continuaren buscant amb el cap aixecat i la mirada perduda entre els balcons. “I vostè no n’ha de fer res” –va afegir amb tota la mala llet del món la mossa.

És evident que no coneixien la tia Maria.

Els començà a retreure que no sabien on anaven ni a què, que estaven atemorint a tot el veïnat anant amunt i avall sense destí fix, que es creien molt savis i saber-ho tot només per un curset en una acadèmia, que la seva néta estudiava a la universitat i en sabia el triple, rucs rematats.

Fou llavors quan el mosso va fer aquell gest que tots vàrem interpretar com que volia agredir a la tia Maria i algú va cridar “Ei!”. La massa veïnal perdé la por i s’acostà decidida cap als policies amb crits, insults i brandant claus i d’altres, la qual cosa féu els recular.

Ja no obrien tant les cames.

En vista de la gravetat de la situació, van sortir corrents amb la porra entre les cames cap al cotxe, on tancaren les portes, posaren les sirenes i a tot drap i marxaren cap a vés a saber on, que sempre hi ha emergències per ser ateses, sempre n’hi haurà, si més no, i un altre passeig serà.

Mossos de Rodes

I colossi di Rodi avevano una gamba qui e l’altra a Pernambuc. In mezzo ci passava gente di tutti i tipi, che con ferventi proclami calpestavano l’asfalto dalla Grecia fino alla penisola. Una meraviglia dell’antichità finalmente a Barcellona.

E perché questa forma simile a i greca inversa? (Bisogna dire che la postura è intrinseca a tutta la polizia del pianeta.) Si vede che è per trasferire meglio il movimento di rotazione della terra fra le cosce, fenomeno scoperto da tempi immemorabili.

Insomma, due colossi di Rodi si erano fermati in quella postura proprio davanti a me. Come due pali in mezzo al marciapiede. “Però se ancora non ho pubblicato i racconti!” – pensai. Erano scesi dalla macchina con la faccia seria. E senza che si togliessero gli occhiali da sole, non sapevi proprio verso dove stavano guardando.

Io, da parte mia, paralizzato.

Rimasero così fermi durante dei secondi interminabili, fino a quando si vede che cominciarono a cercare più in là di dove ero io, con gli occhi per aria per leggere i numeri della strada. Il colosso uomo sembrava tenere l’iniziativa. Il colosso donna lo seguiva da dietro per assicurarsi che non si sbagliasse.

Respirai tranquillo.

Un momento: proprio là c’era il mio appartamento. Oh mamma! I racconti! Mi perquisiranno l’appartamento e me li troveranno! No! Cosa faccio? Salgo? Non salgo? No, non salgo. Non so chi ci vive. E poi, l’appartamento è così piccolo che non è neanche abitabile e non ci crederanno che vivo in una stamberga simile.

La gente cominciava ad accumularsi.

I colossi non smettevano di camminare sul marciapiede, mentre la gente non smetteva di immaginarsi quello che doveva essere successo. Nelle conversazioni, ci si immaginava tutti i tipi di malefatte e assassinii. E i colossi facendo giri e andando e tornando dalla macchina a parlare alla radio per verificare dei dati.

La camminata arrogante dei colossi andava diminuendo.

La colossa fu la prima: si levò gli occhiali da sole. Il vicinato le vide l’espressione disorientata che faceva. Una vicina di ottantotto anni, la zia Maria, alla quale una minaccia di morte vicina la sembrava rendere invulnerabile, gli si avvicinò con gesti decisi. Quindi, anche l’uomo si tolse gli occhiali.

Avevano perso il mistero iniziale, i colossi.

“Si può sapere cosa cercate?” gli intimò la zia Maria. Però loro la ignorarono. “Non disturbi, signora. Stiamo investigando”. E continuarono a cercare con la testa rivolta verso l’alto e lo sguardo perso fra i balconi. “E lei non deve fare niente” aggiunse con tutta la scortesia del mondo la colossa.

È evidente che non conoscevano la zia Maria.

Gli cominciò a far pesare che non sapevano dove andassero né a fare che, che stavano facendo preoccupare il vicinato andando avanti e indietro a caso, che si credevano molto saggi e di sapere tutto solo per un corsetto fatto in una accademia, che sua nipote studiava all’università e sapeva il triplo, asinacci!

Fu allora quando il colosso fece quel gesto che tutti interpretammo come se volesse aggredire la zia Maria, e qualcuno gli gridò “Ei!”. La massa del vicinato perse la paura e si avvicinò decisa ai poliziotti gridando, insultando e brandendo chiavi e altro, la qual cosa li fece rinculare.

Non aprivano piú le gambe come prima.

Vista la gravità della situazione, se ne andarono correndo con il manganello fra le gambe, si chiusero nella macchina, misero le sirene a tutto volume e se ne andarono chissà dove, perché sempre ci sono emergenze da risolvere, sempre ci saranno, o no, e sarà un´altra passeggiata.

Mon padrí i Franco

Mon iaio, que a mi em feia també les funcions de padrí, solia contar-me quan jo era petit les proeses que al costat dels seus companys havia fet com a militant anarquista durant la Guerra Civil.

Entre elles, me n’ha quedat especialment gravada una.

Fou un cop acabada la contesa. Mon padrí deia que havia tingut a Franco en el punt de mira. Que no havia disparat, però que havia pogut disposar de la vida del dictador, segons deia. Sorprenent, oi?

Us imagineu a vosaltres en tal circumstància?

Franco va anar a un poble veí, Flix, a inaugurar un dels seus múltiples pantans, més que res per fer veure que el país es recuperava de la guerra i la conseqüent destrucció que ell mateix havia provocat.

Tota la comitiva feixista i múltiples soldats l’acompanyaven.

Amagat entre els matolls d’una de les dos muntanyes que limiten el pantà, hi havia mon iaio, amb l’escopeta a punt per matar-lo. “Vaig tenir el seu cap a tret, i el dit en el gallet. Podia haver-lo matat.”

I aquí s’interrompia sempre la narració.

“I per què no ho vas fer, doncs?”, li preguntava la meva curiositat infantil. Ell somreia i encongia les espatlles. “Perquè si ho hagués fet, també l’haurien mort a ell”, digué un cop ma iaia.

Mon padrí assentí silenciós amb el cap.

I és clar, em deixava pensarós, perquè jo podria ser el possible descendent de l’assassí, millor dit, l’executor de Franco, aquell feixista que havia provocat tants milions de morts.

Tot i que ben mirat, la cosa era més complicada.

Si mon padrí hagués matat a Franco, de ben segur l’haurien enxampat, com bé deia ma iaia i, evidentment, l’haurien ajusticiat a l’instant.

Amb la qual cosa mon pare no hauria nascut.

I jo, naturalment, tampoc. Aleshores, qui us contaria la història de mon padrí? La resposta sembla prou evident: els llibres de text, que es referirien a mon iaio com un heroi.

A no ser que els feixistes haguessin continuat governant, fet ben probable, vistes les aliances i els interessos polítics entre els diferents països occidentals després de la Guerra Civil.

I n’haurien posat un altre igual de ximplet.

I el feixisme hauria durat uns anys més, unes dècades més, fins que a la fi hauria caigut pel seu propi pes de conservadorisme catòlic, retrògrad i autoritari.

A molts països del voltant succeí així, també.

I ara aquí hauria arribat la democràcia, com en realitat ha passat, i estaríem més o menys igual que la majoria dels habitants de la resta d’Europa:

Perquè sense comunisme, no hi hauria ja enemic per al capitalisme salvatge i farien com fan ara: oferirien sous precaris per treballs eventuals.

Mon padrí hauria mort per res.

I jo no us podria narrar això perquè, amb Franco mort com un heroi, amb mon padrí abatut i mon pare sense ser concebut, només fóra una idea en el cap de ma iaia.

La qual potser hauria mort del disgust.

Avui dia, que ambdós són morts, Franco i mon padrí, em costa de creure aquesta història, plena de llacunes narratives que la meva ment d’escriptor aficionat, però pretesament rigorós, no tolera.

Més em valdria gaudir més i analitzar menys.

El meu cap, però, ja ha recreat tal moment i m’és impossible d’esborrar-lo: els matolls, l’escopeta, el cap del dictador, l’ull clos i el dit que, per desgràcia, i malgrat tots els malgrats, a la fi no va ser premut.        

Mon padrí i Franco

Mio nonno, che svolgeva anche la funzione di padrino, era solito raccontarmi quando ero piccolo le prodezze che insieme ai suoi compagni aveva fatto come anarchico militante durante la Guerra Civile.

Una in particolare mi è rimasta specialmente  impressa.

Successe una volta terminata la contesa. Il mio padrino diceva che aveva avuto il generale Franco sotto tiro. Che non aveva sparato, e che però avrebbe potuto disporre a piacere della vita del dittatore, secondo lui. Sorprendente, no?

Vi immaginate voi nelle stesse circostanze?

Franco si recò in un paesino vicino, Flix, per inaugurare uno dei suoi molteplici bacini artificiali, più  che altro per far vedere che la nazione si stava recuperando dalla guerra e distruzione che egli stesso aveva provocato.

Tutta la comitiva fascista e molteplici soldati lo accompagnavano.

Mio nonno era nascosto tra gli anfratti di una delle due colline che limitano il bacino, con il fucile pronto per ucciderlo.  “Avevo la sua testa nella mira, e il dito sul grilletto. Avrei potuto ucciderlo.”

A questo punto il racconto sempre si interrompeva.

“E perché non l’hai fatto, allora?” domandava la mia curiosità infantile. Lui sorrideva e faceva spallucce. “Perché se lo avesse fatto, avrebbero ammazzato anche lui”, disse una volta mia nonna.

Il mio padrino assentì con la testa.

Ovviamente, mi lasciava pensieroso, perché io sarei potuto essere il possibile discendente dell’assassino, o meglio, dell’esecutore di Franco, quel fascista che aveva provocato tanti milioni di morti.

Anche se pensandoci bene, la cosa era un po’ più complessa.

Se mio nonno avesse ucciso Franco, sicuro l’avrebbero acciuffato, come diceva mia nonna e, evidentemente, l’avrebbero giustiziato all’istante.

Per cui mio padre non sarebbe nato.

E naturalmente neanche io. Allora, chi vi racconterebbe la storia del mio padrino? La risposta sembra evidente: i libri di testo, che descriverebbero mio nonno come un eroe.

Sempre che i fascisti non avessero continuato a governare, cosa molto probabile, visti gli interessi politici e le alleanza tra i differenti paesi occidentali dopo la Guerra Civile.

E così ne avrebbero messo un’altro ugualmente sempliciotto.

E il fascismo sarebbe durato qualche anno in più, qualche decada in più, fino a che sarebbe caduto sotto il proprio peso di conservatorismo cattolico, retrogrado e autoritario.

Anche in molti paesi vicini successe così.

E finalmente qui sarebbe arrivata la democrazia, come in realtà è successo, e staremmo più o meno come la maggior parte degli abitanti del resto d’Europa.

Perché senza comunismo, non ci sarebbe un nemico per il capitalismo selvaggio e farebbero come fanno ora: offrirebbero salari precari per lavori  eventuali.

Mio nonno sarebbe morto per nulla.

Ed io non potrei raccontarvi tutto ciò perché, morto Franco da eroe, con mio nonno abbattuto e mio padre senza essere concepito, solamente sarei un’idea nella testa di mia nonna.

La quale probabilmente sarebbe morta per il dispiacere.

Oggi che entrambi son morti, Franco e mio nonno, mi risulta difficile credere a questa storia, piena di lacune narrative che la mia mente di scrittore amateur, però con la pretesa di essere rigoroso, non tollera.

Forse sarebbe meglio per me godere di più e analizzare di meno.

La mia mente però ha già ricreato quel momento e non mi è possibile ignorarlo: gli anfratti, il fucile, la testa del dittatore, l’occhio chiuso e il dito che, disgraziatamente, e malgrado tutto, alla fine non fu premuto.

 

comparador panales

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *