Contes Irregulars – Atomo 9

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura.
LosurenyoUn sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

La víctima

La cosa que més m’agrada en aquest món és anar a la platja de Cap Roig i submergir-me en la calma de les seves aigües. Amb una aleta de plàstic, unes
ulleres i un tub ja en tinc prou per esmunyir-me de la realitat a braços estirats per si trobo.  Com el present dissabte, que a la platja de pedres en
soledat absoluta malgrat ser cap de setmana: al març no gaire gent opta per la fredor de les corrents i les roques. Avui, però, hi toca el sol i sembla fins i
tot que una calitja primaveral.  Els primers peixos es deixen de perseguir.
Esllanguits, hom diria que celebren que algú vingui a destorbar-los. Gaudeixo a mans plenes del moment, com a bon salvatge dels esculls quan sóc per sota les
aigües i m’acostumo a alentir la respiració.

Adéu als congressos de medicina i a la icterícia i a la isquèmia i d’altres i a aquelles fastigoses fotos de càncer avançats que algun dia se
m’enduran també a mi, tal com féu amb la meva senyora de  trenta-cinc anys, i des de llavors vidu I ni pensaments de tornar a casar-me, encara que ja hagin
passat deu anys, que de dones res i per això potser refredo ment i cos en les blavors de la Mediterrània, que el furor sexual continua, el noto com em puja
per l’entrecuix sovint Primavera dels quaranta anys, que sota de la superfície no hauria de perdre el temps en tals coses i concentrar-me en algues i crustacis
i esponges i els pensaments guardar-los que despisten la percepció i no absorbeixo ni la meitat de l’encant de la zona.

I em trec les ulleres i les deixo a la platja, que se m’omplen d’aigua i la mirada dispersa d’habitual ja la tinc i corrents me’n torno a moviments sinuosos
cap a l’interior del mar, més endins, més lluny i més avall i quan crec tenir-ne prou i vull fer tomb En aquest instant noto les corrents canviades i més
escalfor i un xiulet que em travessa, aquí!, a sota el turquesa, i de dellà l’ultramar fosc que sembla venir i ja penso en un tipus de balena: orca, manatí
o algun dels molts mamífers que ens poblen I surto perquè he de sortir a respirar, però en descansar-me els pulmons avall que torno cap a la meva
fascinació a veure si el so segueix allí i de sobte se’m bloqueja el cos que la presència d’una d’elles, d’ulls grossos i cua, dreta davant meu, Que de banda a
banda la meva sirena mou el cos sense esforç i a mi l’aire que se me’n va cap al cervell per moments de l’ensurt i ella em mira igual fascinada tot i que amb
major confiança no dec ser el primer a qui mira amb aquests ulls de lluç

Que en primer terme em semblen horribles però en acostumar-t’hi de peix perquè tota ella escames que ni pits gairebé té, suposo que per un tema d’aerodinàmica
i esprimatxada i cabells fins a la cintura i mans amb els dits units per una membrana I ombres darrere seu les seves companyes que amb el
xiscle cantor a murmuris la criden i ella no pot deixar de mirar-me i l’aire que tornaria cap a amunt a respirar i aleshores se m’acosta agafa el tub i me’l treu
i em besa O ho crec o ho vull creure perquè l’oxigen se m’acaba i no sé ara sí no sé què pensar que tot se m’enterboleix i potser li poso les mans a la cintura
potser m’estira ella ho oblido tot amb aquests ulls enormes i l’aire!, l’aire!, que se me’n va!  I acabeu el conte vosaltres que jo, com fácilment haureu pogut
deduir, en sóc una víctima més.

La víctima

La cosa che mi piace di piú in questo mondo è andare alla spiaggia di Cap Roig e
sommergermi nella calma delle sue acque. Con una aletta di plastica, occhialini
e un tubo ho tutto quello che mi serve per scivolarmi via dalla realtà Come
questo sabato, nella spiaggia di pietre da solo malgrado sia un fine settimana:
in marzo poca gente sceglie il freddo della corrente e delle rocce. Oggi però è
spuntato il sole e sembra persino primavera.  I primi pesci si lasciano
inseguire. Si potrebbe dire che festeggiano che qualcuno venga a disturbarli. Mi
godo molto il momento, come un buon selvaggio degli scogli quando sono sottacqua
e mi abituo a rallentare la respirazione.

Addio ai congressi di medicina e all´itterizia e all´ischemia i a quelle
schifose foto di cancri avanzati che un giorno porteranno via anche me, come
fecero con la mia signora di trentacinque anni, i da allora vedovo.  E mai ho
pensato di risposarmi, anche se sono passati dieci anni, e niente donne e per
questo forse raffreddo mente e corpo negli azzurri del Mediterraneo, che il
furore sessuale continua, lo noto come sale spesso fra le cosce.  Primavera dei
quarant´anni, che sotto la superficie non dovrei perdere il tempo in queste cose
ma concentrarmi nelle specie di crostacei e spugne e lasciare perdere i pensieri
che distraggono la percezione e non assorbo neanche la metà della bellezza della
zona.

E mi tolgo gli occhiali e li lascio sulla spiaggia, visto che si riempiono
d´acqua e già abitualmente ho lo sguardo sperduto e ricomincio a fare movimenti
sinuosi verso il mare aperto, piú lontano e piu sotto In questi instanti noto le
differenti correnti e piú calore e un fischio mi attraversa. qui!, sotto
l´azzurro e piú in là il mare fosco che sembra venire e già mi immagino nelle
specie di balena: orca, capodoglio o qualche altro mammifero Ed esco perchè devo
respirare però appena riposato torno sotto verso la mia attrazione, per vedere
se il suono è ancora lí e improvvisamente mi si blocca il corpo vista la
presenza di una di loro, con occhi grandi e coda, diritta davanti a me, La mia
sirena muove il corpo sinuosamente senza sforzo e a me va l´aria al cervello
come per spavento e lei mi guarda altrettanto attratta anche se con piu
confidenza…credo non sia il primo che guarda con questi occhi da triglia

Per prima cosa mi sembrano orribili però devi abituarti al pesce perchè lei ha
le squame e praticamente non ha seno, credo per ragioni di aerodinamica e ha i
capelli fino al bacino e le mani con le dita unite da una membrana E come ombre
dietro di lei le sue compagne che con il fischio canterino la chiamano e lei non
può smettere di guardarmi, mi si avvicina, mi leva il tubo e mi bacia O almeno
credo o voglio crederci perchè l´ossigeno sta finendo e non so cosa pensare, che
tutto mi si confonde e forse le appoggio le mani al bacino o forse ella mi
sdraia non ricordo niente con questi occhi enormi e l´aria! l´aria! che non ne
ho piu!  E finite il racconto voi che, come facilmente avrete dedotto, ne sono
l´ennesima vittima.

Crisi econòmica

La prima de risc ha ascendit per l’escala i el crèdit corre pels carrers buscant
nous  inversors, perquè ja és públic: la zona de despesa excessiva ha arribat.

Un cop coneguda la notícia, ràpidament s’expandeix arreu la histèria, els
mercats agafen por i deleguen la seva confiança a les comissions de valors.

De resultes, el deute extern s’intranquil·litza i provoca un enorme forat a la
borsa, amb la qual cosa la inevitable pèrdua de capitals és imminent.

Comencen les retallades i el forat econòmic es fa més i més gran, i les
constants injeccions de capital no poden solucionar la creixent demanda interna.

El Banc Central prioritza una nova emissió de deute amb un tipus d’interès de
més del set coma set per cent, però per desgràcia, tot s’ha esfondrat.

Les previsions s’han esmicolat i la trencadissa de la provisió d’accions jau al
terra, desfeta: les múltiples reclamacions no han pogut evitar-ne la mort.

Mentre per  la finestra ha sortit volant l’emissió de bons a quatre anys, amb un
interès fix i una acceleració de nou coma vuit metres per segon.

La policia ha acordonat la zona euro i, alhora que busca pistes dels fets,
apunta a la incertesa com a causa més probable de la fallida borsària.

La prima de risc, per la seva banda, també s’ha disparat. Tots tres seran
enterrats demà a les dotze del migdia al cementiri Collserola.

Descansin en pau.

Crisi econòmica

Lo spread è salito per le scale e il credito corre per le strade cercando nuovi
inversori, perché ormai è pubblico: siamo in zona di spesa eccessiva.

Venuta a galla   la notizia, rapidamente si diffonde in ogni parte l’isteria, i
mercati si impauriscono e delegano la loro fiducia alle commissioni dei valori.

Come risultato, il debito esterno si inquieta e provoca un enorme buco nella
borsa, con la qual cosa l’inevitabile perdita di capitali è imminente.

Cominciano i tagli e il buco economico si fa sempre più grande, e le costanti
iniezioni di capitale  non possono soddisfare la crescente domando interna.

La Banca Centrale ordina una nuova emissione di debito con un tasso di interesse
maggiore del sette per cento, però sfortunatamente, ormai tutto è affondato.

Le pensioni sono sminuzzate  e i pacchetti azionari giaciono a terra, sfatti:  i
numerosi reclami non hanno potuto evitarne la morte.

Intanto dalla finestra è uscita volando l’emissione di bonds a quattro anni, con
un interesse fisso e una accelerazione di nove virgola otto metri al secondo.

La polizia ha ristretto l’accesso alla zona euro e, mentre cerca di ricostruire
i  fatti, indica  l’incertezza come la causa più probabile del fallimento della borsa.

Lo spread, dal canto suo, è schizzato alle stelle.  Tutti e tre saranno sepolti
domani a mezzogiorno nel cimitero di Collserola.

Riposino in pace.

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *