Contes Irregulars – Atomo 7

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura.
LosurenyoUn sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

Immigrant

Ha estat enxampat a la Mongòlia interior l’anomenat “Camaleó del frac”, un individu que havia recorregut, fins a la seva captura el dia d’ahir, més de cent cinquanta països sense tenir els papers en regla en cap d’ells.
Excepte en el seu país d’origen, Andorra, el tipus en qüestió no havia estat detectat per la policia més que en la darrera visita que va fer a un estadista romanès, circumstància que es va aprofitar per seguir-lo durant un temps fins a la citada detenció.

L’extrema elegància de l’immigrant reincident, així com les seves exquisides maneres, han estat la clau que no fos detectat en tot el seu llarg periple, a pesar que creuava les fronteres en taxi i no s’amagava gens de les autoritats que controlaven les diferents tanques d’accés.
Alfons Lamel·la Tocares, que és com es diu tan curiós personatge, pertanyent a l’alta burgesia andorrana, havia heretat una quantiosa suma que li havia permès d’iniciar-se en el fantàstic món viatge recreatiu i de plaer.
Atesa la seva llarga trajectòria com a recaptador d’impostos per al govern del Principat , Tocares sembla que va desenvolupar una aversió especial a tot tipus de paperassa administrativa, cosa que explicaria les motivacions de la seva conducta.
Els seus coneixements tècnics, no obstant això, li permeteren, junt amb els seus coneixements legals, de desenvolupar tot un seguit de documentació falsa que li fou extremadament útil per no haver de fer front als múltiples tràmits fronterers.

Segons el govern andorrà, el principal document acreditatiu que utilitzava Tocares era “més fals que un bitllet del Monopoli” i no complia amb cap dels segells ni en paraules textuals de Sita Trap, la portaveu de l’esmentat executiu.
Tal document d’identitat no complia ni amb els segells acreditatius ni amb les dades autèntiques. Inclús la foto no era del citat Camaleó del frac sinó d’un avantpassat seu i, tot i una certa semblança, corresponia a un individu d’uns trenta anys més gran que el nostre heroi.
La gran confiança i simpatia que despertava Lamel·la, es demostra amb el fet que compartí taula en més d’una ocasió amb els guàrdies fronterers de diversos estats, als quals acostumava a convidar a whisky del car, i amb qui també havia jugat més d’una partida de pòquer.
L’insòlit del cas arriba al punt que va travessar diverses vegades fronteres tan vigilades com la de Mèxic amb Estats Units o la de Marroc amb Melilla sense despertar ni la més mínima sospita dels vigilants.
La seva errada, però, fou la de referir en la frontera de Romania amb Moldàvia que, a part de tots els càrrecs i oficis que destacava la documentació, era ni més ni menys que el “Comte de Romanones” en viatge oficial.
El guàrdia fronterer, un tipus que en els seus quaranta-set anys de carrera havia dedicat moltes estones lliures a llegir història europea, el deixà anar, alhora que informava la policia romanesa de l’estranya titulació nobiliària de tan distingit individu.
La Interpol ha afirmat que es tracta d’una rara avis i que el seu cas és particularíssim, perquè cap país ha cursat una demanda contra ell, Andorra inclosa, on s’ha convertit en tota una celebritat, i ara no saben com fer-s’ho per acusar-lo formalment.
Mentrestant, com qui no vol la cosa, el citat individu ja ha travessat unes quantes fronteres més, gràcies a la seva detenció i a la immediata extradició del país asiàtic al dels Pirineus. No cal dir que aquest cop el viatge li ha sortit gratis.

Immigrant

È stato catturato nella Mongolia interiore il famoso “Camaleonte del frac”, un personaggio che aveva visitato, fino alla sua cattura di ieri, piú di cento cinquanta nazioni senza avere nessun documento in regola.
Ad eccezione che nel suo paese originario, Andorra, il tipo in questione non era mai stato notato dalla polizia fino alla ultima visita che fece a uno statista romeno, circonstanza che permise farlo seguire per qualche tempo, fino alla citata detenzione.
La notevole eleganza dell’immigrato seriale, cosí come le sue maniere squisite, sono state il motivo che ha permesso che non fosse scoperto durante tutto il suo lungo viaggio, nonostate attraversasse le frontiere in taxi e non si nascondesse minimamente dalle autorita che controllavano le differenenti frontiere.
Alfons Lamel·la Tocares, cosi si chiama il curioso personaggio, appartenente all’alta borghesia andorriana, aveva ereditato una rilevante somma di denaro che li aveva permesso entrare nel fantastico mondo del viaggio ricreativo e di piacere.
Una volta finita la sua lunga carriera come riscossore del fisco del governo del principato, sembra che Tocares sviluoppò una avversione speciale a tutti i tipi di documenti amministrativi: questo spiegherebbe il motivo delle sue azioni.
Le sue conoscenze tecniche, comunque, gli permisero, assieme alle sue conoscenze legali, di fabbricarsi una quantitá importante di documenti falsi che gli fu estremamente utile per evitare tutte le procedure da espletare quando si devono attraversare le frontiere.
Secondo il governo di Andorra, il principale documento di accreditazione che utilizzava il Tocares era “piú falso che un biglietto del Monopoli” e non aveva nessun timbro officiale, dichiara Sita Trap, la portavoce del citato governo,
Quel documento d’identità non possedeva né i timbri appropriati né le date autentiche. Perfino la foto no era del citato Camaleonte del frac ma di un suo familiare e, anche se una certa somiglianza si poteva notare, era di una persona di trenta anni piú grande del nostro eroe.
La grande confidenza e simpatia che suscitava Lamel·la si dimostra con il fatto che in piú di una occasione fu visto a tavola con i frontalieri di diversi stati, cui era abituato ad offrire whisky, e con cui aveva anche giocato piú di una partita di poker.
L’insolito caso arrivò al punto che attraversò piú volte frontiere molto sorvegliate, come quella fra Messico e Stati Uniti o quella fra Marocco e Melilla, senza provocare il benchè minimo sospetto delle guardie.
Il suo errore fu però di presentarsi, alla frontiera fra Romania e Moldavia, e a margine di tutti i suoi titoli e menzioni che dimostrava la sua documentazione, come né piú né meno il “Conte dei Rumenoni” in viaggio ufficiale.
Il frontaliero, un tipo che nei suoi 47 anni di carriera aveva dedicato molto del suo tempo libero alla lettura di storia europea, lo lasciò andare, ma allo stesso tempo informava la polizia romena dello strano titolo nobiliare di quella persona cosí distinta.
L’interpol ha affermato che si tratta di una rara avis, e che il suo caso è particolarissimo, perchè nessun paese lo ha denunciato, neanche Andorra, dove si è trasformato in una celebrità, e adesso non sanno come fare per accusarlo formalmente.
Intanto, come quello che non vuole, il citato personaggio ha già attraversato un altro po’ di frontiere, grazie alla sua detenzione e alla immediata estradizione dal paese asiatico a quello dei pirenei. Non c’è bisogno di dire che questa volta non ha dovuto pagare il viaggio.

Sense billet

Em vaig proposar viatjar per tot el món sense bitllet. I quasi ho aconsegueixo, si no m’haguessin demanat el bitllet a centenars de quilòmetres de la frontera amb el Kazakhstan.
Vaig baixar de l’autocar conscient de la immensitat de les distàncies a recórrer a partir d’aquell moment. En una gran planícia em deixaren, amb zero cases i zero arbres.
Només tenia al davant una carretera que no era tal, sinó un camí sorrenc i polsegós. El sol aviat es pondria, començava a refrescar i la meva desempara semblava total.
Per a més inri, no hi havia cobertura de mòbil, tot i que ben mirat no sé pas per a què em podria servir en tal circumstància. Per a trucar un taxi? Me’n vaig riure, de la pensada.
Si almenys m’hagués descarregat l’aplicació del GPS, almenys sabria orientar-me, i no pas com ara, que fins que no es faci fosc i Polaris m’ho indiqui, no sabré on és el nord.
De segur que d’aquí a cinquanta anys aquestes nimietats tecnològiques les hauran resolt sobradament; en el moment present, però, ens toca de pagar-ne el retràs.
Recordo quan era petit i no hi havia telèfon al poble i em feien anar de casa en casa a donar encàrrecs. I mon pare, em comentava que en la seva infantesa, sense llum elèctrica, encara ho tenia pitjor.
Fa vent, hi ha pols, tinc sorra als llavis i estic fart de tant caminar: tinc occidentalitis crònica. Em sembla que no ho podré suportar i em trauré la vida aquí mateix.
Recordo haver donat corda al meu ànim amb la idea estúpida que alguna nativa em recolliria i m’acolliria a casa seva i amb els braços nuus em regalaria el seu cos i una mica d’esperança.
Mentrestant, s’havia fet de nit i ara sí que refrescava de debò. Caminava d’esma sense cap altra llum com a referència que no fos la dels estels que, d’altra banda, no encertava a desxifrar.
De sobte, un soroll i un cotxe es dirigí cap a mi. S’aturà just al meu costat. Em vaig quedar esmaperdut: una jove de no més de vint-i-cinc anys em convidava a pujar al vehicle.

No entenia res del que deia, però els seus gestos eren eloqüents. Creia entendre que vivia a molt poca distància d’on érem. Al darrere de la muntanya que teníem al final de la carretera.
Per la meva part, li vaig explicar amb gestos la meva peripècia –que dubtava que entengués-, tot obviant, és clar, que m’havien fet fora de l’autocar per voler anar de gorra.
Llavors ella, sense que tragués cap a res, va començar a cantar en una llengua que no recordava a cap de les que havia escoltat per la zona i vaig començar a sospitar-ne una mica.
La vaig mirar bé. Els cabells negres, els ulls negres, les robes completament negres, cap xador, cap decoració al cotxe, cap signe de vida ni somriure en el seu rostre.
Una idea obsessiva, la de la faç de la mort, em vingué a la ment. Els següents minuts vaig restar en silenci escoltant aquella musica infernal que pretenia arrossegar-me cap als seus dominis.
Quan ja arribàvem a la base de la muntanya en qüestió, em vaig endur la mà al mòbil i l’hi vaig tirar contra la cara, fet que la violentà i provocà que patíssim un accident en tota regla.
Vaig sortir del cotxe tombat i, mig sangonós, vaig arrencar a córrer com un esperitat. Quilòmetres enllà, una patrulla em recollí quan les llums de l’albada ja es projectaven sobre l’horitzó.
Els policies em feien preguntes que ni entenia ni ganes. Simplement callava i mirava vers la llunyania. Entre la sang de la roba i el meu mutisme, em devien prendre per boig.
A més, la mirada que jo gastava després d’haver tingut la mort tan a prop no era de bons amics, precisament: havia perdut tot rastre d’innocència que ja no tornaria a recuperar.
Em portaren a la ciutat més propera. De camí, però, vam passar pel lloc de l’accident. Ni el cotxe ni la conductora hi eren. Ni rastre del sinistre, com si no hi hagués passat res.
I ara dubto si tot plegat no fou un somni, però el fred que vaig passar en aquella carretera era tan real com aquestes mans que escriuen, us ho asseguro.
De totes maneres quan un viu entre contes es tan fàcil que un hi perdi els peus, que el seny ja no sap on trepitja mai més, si sobre paraules, sobre rajoles o compilacions d’idees de vida i mort.

Sense billet
Mi proposi di viaggiare per tutto il mondo senza biglietto. E quasi ci riesco, se non mi avessero chiesto il biglietto a centinaia di chilometri dalla frontiere con il Kazakhstan.
Scesi dall’autobus cosciente dell’immensità delle distanze da percorrere a partire da quel momento. Mi abbandonarono in una grande pianura, senza alberi e senza case.
Solamente avevo davanti una strada che in realtà non era altro che un sentiero sterrato e polveroso. Il sole sarebbe tramontato presto, cominciava a rinfrescare e non avevo nessuna possibilità di avere un riparo.
Per di più, il cellulare non aveva campo, anche se in realtà non so bene a cosa mi sarebbe servito in quella circostanza. Per chiamare un taxi? Risi al pensarlo.
Se solo avessi scaricato l’applicazione del GPS, almeno saprei come orientarmi, e non come adesso, che fino che non scenda il buio e la Stella Polare me lo indichi, non saprò dove è il nord.
Sicuro che da qui a cinquant’anni questo piccolezze tecnologiche le avranno più che risolte; al momento, però, ci tocca pagarne il ritardo.
Ricordo quando ero piccolo e al paese non c’era il telefono e mi mandavano di casa in casa a recapitare messaggi. E mio padre, mi raccontava che ai tempi della sua infanzia, senza elettricità, era ancora peggio.
C’è vento, polvere, ho la terra sulle labbra e non ne posso più di tanto camminare: soffro di occidentalite cronica. Non credo di poterlo sopportare e mi toglierò la vita qui stesso.
Ricordo aver trovato conforto nella stupida idea che una qualche donna del luogo mi raccoglierebbe e mi accoglierebbe in casa e con le braccia nude mi regalerebbe il suo corpo e un po’ di speranza.
Nel frattempo, si era fatto notte e ora si che aveva rinfrescato davvero. Camminavo per inerzia senza nessun’altra luce di riferimento che non fosse quella delle stelle di cui, tra l’altro, non potevo indovinarne il nome.
All’improvviso, un rumore e una macchina si diressero verso di me. Si fermò giusto al mio fianco. Rimasi sconcertato: una giovane di non più di venticinque anni mi invitava a montare sul veicolo.
Non capivo nulla di ciò che diceva, in cambio i suoi gesti erano eloquenti. Mi sembrava di capire que viveva non molto lontano da dove eravamo. Dietro il monte che si trovava alla fine della strada.
Da parte mia, le spiegai con i gesti la mia peripezia – la quale dubitavo capisse-, sorvolando, ovviamente, che mi avevano sbattuto fuori dall’autobus per aver voluto viaggiare a scrocco.
E allora lei, senza che c’entrasse qualcosa, iniziò a cantare in una lingua che non ricordava nessuna di quelle che avevo ascoltato nella zona cosa che mi fece iniziare a sospettarne.
La guardai bene. Capelli neri, occhi neri, vestiti neri, senza burqa, la macchina senza nessuna decorazione, nessun segno di vita o un sorriso nel suo viso.
Una idea ossessiva, quella del volto della morte, mi venne alla mente. Durante i minuti successivi rimasi in silenzio ascoltando quella musica infernale che pretendeva attrarmi verso i suoi domini.
Quando eravamo quasi arrivati alle pendici del monte in questione, presi il cellulare in mano e glielo tirai in faccia, un gesto violento che ci provocò un incidente in piena regola.
Uscii dalla macchina ribaltata e, mezzo sanguinante, iniziai a correre come un invasato. Qualche kilometro più in là, una pattuglia mi accolse quando le luci dell’alba iniziavano a proiettarsi sull’orizzonte.
I poliziotti mi facevano domande che non potevo ne avevo la voglia di capire. Semplicemente me ne stavo zitto e guardavo lontano. Tra il sangue sui vestiti e il mio mutismo, dovevano prendermi per pazzo.
Inoltre, lo sguardo che avevo dopo essere stato così vicino alla morte non era quello di un buon amico, per la precisione: avevo perso ogni traccia d’innocenza che non avrei più riavuto.
Mi portarono alla città più vicina. Durante il cammino, però, passammo vicino al luogo dell’incidente. Non c’erano né la macchina né la conducente.
E ora dubito se non fu tutto un sogno, però il freddo che sentivo in quella strada era così reale così come queste mani che scrivono, ve lo assicuro.
In tutti i modi quando uno vive tra i racconti è molto facile che ci si perda, che il senno già non sappia dove muove i suoi passi, se sulle parole, mattonelle o raccolte di idee di vita e morte.

 

comparador panales

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *