Contes Irregulars – Atomo 5

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura.
LosurenyoUn sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

Òptica

Em va col·locar dues galàxies davant dels ulls i va posar cara d’interessada. “I ara?” “Una mica nebulós, sí, però millor que abans. Jo crec que una mica, sí. Però nebulós”

La doctora mirava fixament les galàxies com si realment no les hagués vist mai. “Mmmm. Són la del Remolí i la de la del Gran Núvol de Magallanes. Anem a provar amb la M64.”

“Uf, molt millor. Tot i que l’esquerre… Diria que hi veig massa lluny.” “Provarem amb Andròmeda.” “Ara, ara! Ara ho veig perfecte!” “Tranquil. Encara hem de fer més proves. L’infinit?”

“Ah, doncs no. Ara no el veig. Abans sí que ho havíem aconseguit, oi?” Em va passar pel cap dir-li que a l’interior dels seus ulls sí que el veia, l’infinit, però la prudència em féu callar.

Quan més tímid estava i res esperava d’aquesta vida i encara menys d’una doctora tan temptadora, ella em va posar la mà a sobre de la cama. Uf! Un Big Bang en tota regla.

“Com havies dit que et dius?” Només li faltava el “maco” per rematar la pregunta. Tampoc jo he estat un tipus bell ni un gran seductor, sinó més aviat un bon representant de la mediocritat.

“Frederic. Per mon avi.” “Ai, que bufó!” I em posà les dues mans a les galtes, tot prement-me-les amb els palmells. En aquell moment, hauria dit que m’estava humiliant.

Si no fos perquè acte seguit se m’assegué a sobre, tot provocant la major col·lisió interestel·lar que recordo i de conseqüències encara avui no prou estudiades.

Un cataclisme en tota regla. Per molt que s’imagini un, fins que no s’hi troba no sap el que pot fer la persona que té al davant amb tots els seus recursos en plena ebullició.

Un quart d’hora brevíssim després, l’oculista era a punt d’esclatar. Jo, també. I ja que el col·lapse era a prop, més valia preparar-se abans no ens expandíssim eternament.

Li vaig preguntar el seu nom. Volia saber com es deia qui em faria morir ben aviat, però ella concentrada en el ritme i les seves emocions, es limità a gemir amb la barbeta cap amunt.

Radiàvem llum per la totalitat de la consulta. A la fi, però, l’explosió es produí. Un cataclisme de dimensions desconegudes va culminar la nostra fusió.

Gasos de diverses tonalitats omplien les parets de colors intensos i uniformes, com per deixar testimoni d’allò que havíem estat la doctora i jo.

Des d’aleshores, la gent ja no ens sap distingir i en alguns cercles mèdics encara es comenta el nostre acoblament còsmic. Sort que només havia anat a fer-me unes ulleres.

Òptica

Mi mise due galassie davanti agli occhi e fece una espressione d’interesse. “E adesso?” “Un po’ opaco, però meglio di prima. Credo che un pochino, sì. Però opaco”.

La dottoressa guardava attentamente le galassie come se non le avesse mai viste. “Mmmm. Sono la galassia del Remolí e quella della grande nube di Magellano. Adesso proviamo con la M64.”

“Uff, molto meglio. Anche se a sinistra…Direi che ci vedo troppo lontano.” “Proveremo con Andromeda.” “Adesso, adesso! Adesso vedo perfettamente!” “Aspetta. Dobbiamo fare ancora delle prove.  L’infinito?”

“Ah, allora no. Adesso non lo vedo. Prima sì che ci eravamo riusciti, vero?” Mi passò per la testa di dirle che dentro ai suoi occhi si che lo vedevo, l’infinito, però la prudenza mi fece tacere.

Giusto al punto di massima timidezza e giusto quando non mi aspettavo più niente da questa vita e soprattutto in nessun caso da una dottoressa così tentatrice, mi mise una mano sulla gamba. Uff! Un big bang in piena regola!

“Come avevi detto che ti chiami?” Solo mancava gli aggiungesse un “bello” per concludere degnamente la domanda. Io non sono mai stato un tipo carino né un gran seduttore, anzi al contrario un buon rappresentante della mediocrità.

“Mi chiamo Federico, come mio nonno” “Ai, che buffone!” E mi mise le due mani sulle guance, premendole con i palmi. In quel momento, avrei detto che mi stava umiliando.

Se non che subito dopo si sedette sopra di me, provocando la maggiore collisione interstellare che ricordo e con conseguenze che ancora oggi non sono state studiate abbastanza.

Un cataclisma in piena regola. Per quanto uno si immagini, fino a quando non ci si trova, non sa quello che può fare una persona che ha davanti con tutte le sue risorse in piena ebollizione.

Un quarto d’ora brevissimo più tardi, l’oculista stava sul punto di esplodere. Ed io, anche. E visto che l’esplosione era vicina, tanto valeva prepararsi prima di espandersi eternamente.

Le chiesi il suo nome. Volevo sapere chi mi avrebbe fatto morire molto presto, però lei concentrata nel ritmo e nelle sue emozioni, si limitò a gemere con il mento rivolto verso l’alto.

Irradiavamo luce  per tutto lo studio. Alla fine, però, successe l’esplosione. Un cataclisma di dimensioni sconosciute culminò la nostra fusione.

Gas di diverse tonalità riempivano le pareti di colori intensi e uniformi, come per lasciare una testimonianza di quello che eravamo stati la dottoressa e io.

Da allora, la gente non ci distingue più e in qualche intorno medico ancora si commenta il nostro accoppiamento cosmico.Meno male che solo ero andato a comprarmi degli occhiali.

Cafè 3

Juro que el que diré és veritat, que contaré tota la veritat i res més que la veritat, i que la literatura es quedi a casa seva, si vol, que aquí no em cal pas.

Que jo sortia i ella entrava. Que ens vam mirar. Que ella em va aguantar la mirada i jo, al meu torn, vaig fer el mateix. I que així vam restar una estona, en diagonal, fitant-nos.

Hauríem dilatat aquell moment eternament. Per això, quan vaig aixecar la mà per preguntar-li i ella es posà el dit als llavis: calla, em va suggerir sense obrir la boca. Vaig somriure.

Ella també semblava fer-ho, tot i els ulls negres que em clavava. Aleshores em llançà un altre gest, amb la dreta també. Ajuntà polze i índex i se’ls acostà als llavis.

Un cafè. Vaig fer que sí. Com podria haver-m’hi negat? Vaig assentir amb el cap, i així em vaig trobar en una taula amb una estranya al davant. En algun moment haurem de xerrar, pensava.

Ens parlàvem pels ulls. N’hi hauria d’haver prou, amb això. Però quant de temps? La cambrera se’ns acostà amb la llibreta a la mà. Recordo haver pensat si parlaria jo primer o ho faria ella.

Bon dia. Què desitgen prendre? Ens vam mirar un altre cop. Ella, que era qui portava la  iniciativa de la nostra silenciosa i incipient relació, m’assenyalà amb un cop de barbeta.

A un instant d’ofuscació el succeí un altre d’inspiració, en què vaig agafar la carta i vaig assenyalar Cafè………1 euro. La cambrera preguntà: Un cafè sol, vol? Vaig fer que sí amb el cap, satisfet.

És el teu torn, li vaig fer amb la barbeta, també. La col·lega vacil·là uns instants, tragué un tovalló de paper del dispensador i realitzà un dibuix amb més rapidesa que habilitat: una tassa fumant.

Cafè sol, també? Ella assentí dos cops. La cambrera féu un gest de  “Res més?” Ambdós vam negar amb el cap. Aleshores ens indicà amb el dit que se n’anava a la barra. Ens prenia per muts.

Vàrem riure insonorament una bona estona. La suficient com perquè l’eficient cambrera ens portés els dos cafès.  Li vam dir “gràcies” amb la mirada; l’empleada ens va respondre d’igual mode.

Mentre bevíem el cafè, a la meva companya se li acudí alguna cosa. Ho vaig detectar pel gest torçat que féu a la boca i la sobtada brillantor d’ulls -he de reconèixer que vaig esbufegar. I ara què?

Amb el sobre del sucre. El va obrir completament i en va abocar les restes. Amb elles en va fer un dibuix. Una gavina. Gavina? Platja, una platja, unes onades, amb dos figures nedant-hi.

Sí, però a quina hora? Ella assenyalà el rellotge. Ah, sí, ara. Ens acabem el cafè i hi anem. Entesos. Amb els gestos i cops de cap ja ens enteníem. Va pagar ella el compte i va sortir al carrer.

Un segon: vaig al lavabo, li vaig indicar. Era el tercer cafè del dia i  la panxa m’urgia d’alliberar-la. Buf! Deu minuts enganxat al vàter. Alleujat, vaig sortir a fora, tot fent adéu a l’afable cambrera.

I ja al carrer, ella no hi era, és clar. No m’havia ni dit adéu. Devia ser a la platja. A quina? Barcelona té tantes platges! Redéu, vaig exclamar. Un cop que quasi me’n surto. AHHHHHHHHHH!

La cambrera sortí a veure el prodigi d’un mut cridant. Llavors se’m van il·luminar un altre cop els ulls, en veure-la, i la vaig fitar interrogatiu. Ah no, em va fer amb un gest contundent, i m’assenyalà l’anell.

Cafè 3

Giuro che ciò che sto per dire è la verità, che racconterò tutta la verità e nient’altro che la verità, e che la letteratura, se vuole, rimanga a casa sua che qui non ne ho bisogno.

Diciamo che io uscivo e lei entrava. Che ci incrociammo lo sguardo. Che lei continuò a guardarmi negli occhi e io, quando toccò a me,  feci lo stesso. E che così rimanemmo un  per un po’, in diagonale, fissandoci negli occhi.

Avremmo  esteso quel momento eternamente. Per questo, quando alzai la mano per dire qualcosa e lei portò il dito sulle labbra: silenzio, volle suggerirmi senza aprire la bocca. Sorrisi.

Anche lei sembrava sorridesse, fissandomi con quegli occhioni neri. Allora fece un altro gesto con la mano destra.  Unì il pollice e l’indice e li avvicinò alle labbra.

Un caffè. Feci segno di sì. Come potrei aver rifiutato? Assentii, e così mi trovai  al tavolo seduto  davanti una sconosciuta. Primo o poi dovremo parlare, pensavo.

Ci parlavamo con gli occhi. Già dovrei averne abbastanza di tutto questo.  Quanto durerà? La cameriera ci si avvicinò per prendere nota. Ricordo essermi chiesto chi dei due avrebbe parlato per primo.

Buongiorno. Cosa desiderano? Ci guardammo l’un l’altra. Lei, che era tra i due chi prendeva l’iniziativa nella nostra incipiente e silenziosa relazione, mi fece segno con il mento.

Ad un momento iniziale di confusione ne seguì un altro d’ispirazione, nel quale presi il listino pressi ed indicai Caffè…….1 euro. La cameriera mi chiese: Un ristretto? Dissi di sì con la testa, soddisfatto.

È il tuo turno, le feci anche io un segnale con il mento. La ragazza  titubò alcuni istanti, poi prese un tovagliolo di carta e di fretta  senza soffermarsi troppo sui di dettagli fece un disegno: una tazza fumante.

Un altro ristretto? Lei annuì due volte. La cameriera fece un gesto come per dire “Desiderate altro?” Tutti e due dicemmo no con la testa. Allora ci indicò con il dito che tornava al bancone. Ci aveva preso per muti.

Ridemmo silenziosamente durante un buon momento. Abbastanza affinché la cameriera ci servisse i due caffè. Le dicemmo “grazie” con lo sguardo; ci rispose allo stesso modo.

Mentre sorseggivamo il caffè, alla mia compagna venne in mente un’idea. Me ne accorsi dalla smorfia che fece con la bocca seguita da un improvviso luccichio negli occhi- devo riconoscere che sbuffai. E adesso che altro?

Con la bustina dello zucchero. La aprì, la svuotò e ci fece un disegno . Un gabbiano. Gabbiano? Spiaggia, una spiaggia, le onde, e due  figure nuotandoci in mezzo.

Sì, però a che ora? Lei indicò l’orologio. Ah, sì, adesso. Finiamo il caffè e ce ne andiamo. D’accordo. Con i gesti e i movimenti della testa ormai ci capivamo alla perfezione. Si alzò, pagò il conto ed uscì  in strada.

Un secondo: vado al bagno, le indicai. Era il terzo caffè del giorno e la pancia mi chiedeva con urgenza di liberarla. Buf! Dieci minuti sulla tazza. Risollevato, uscii fuori, salutando l’affabile cameriera.

Ovviamente  lei già non c’era più. Non mi aveva nemmeno detto ciao. Forse era in spiaggia. Però quale? Barcellona ha un sacco di spiagge! Iniziai a spergiurare. Per una volta  che  ci sono quasi! AHHHHHHHHHH!

La cameriera uscì fuori per assistere al prodigio di un muto che grida. Al vederla  mi si illuminarono di nuovo gli occhi e la fissai desideroso. Mi spiace ma no, mi disse con un gesto deciso indicando la fede al dito.

comparador panales

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *