Contes Irregulars – Atomo 4

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura.
LosurenyoUn sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

Criseida

En una petita vila global, una matinada de tardor, entre el gebre i la fosca, vingué al món una crisi que, en néixer, va fer plorar a tots els que la contemplaren.

Amb penes i treballs, Criseida es posà dempeus i realitzà una passa, la primera de moltes que havia de fer, perquè aviat començà a caminar amb tal força que el terra tremolava per on passava.

Les ganes de menjar-s’ho tot van fer que de seguida destaqués: els seus jocs amb retalls, capriciosos, provocaren el pànic entre els vilatans, poc acostumats a contratemps i amargors.

De fet, el seu infantilisme es va expandir fins a desconcertar els que es creien més segurs de no perdre la feina; tots la temien, a ella i a les seves tisores.

Ja adolescent conegué l’amor d’uns quants adinerats que la volien per a si, malgrat que també la pretengueren recaptadors de tot tipus i algun que altre imbècil.

Més d’un li proposà matrimoni, però ella no es va deixar convèncer i flirtejà amb qualsevol que l’ajudés a créixer i aportés nous rèdits a la seva bellesa merament especulativa.

Passatgera, els seus dons es marciren amb l’edat, no obstant la creixent seguretat amb què infligia el mal aliè: la seva veu, de tan sentida, ja no provocava cap mena de resposta.

A poc a poc i sense adonar-se’n, els nombrosos fills que tingué l’abandonaren i anà a parar, víctima de les seves pròpies receptes, al carrer de l’ostracisme.

Ara Criseida jau en un hospici per a famosos que alguna vegada foren alguna cosa, gent sense escrúpols que no dubtaren ni un moment a trepitjar  els altres

Per tal d’aconseguir els seus objectius d’ambició desenfrenada, bo i utilitzant  mètodes que, quan són explicats, encara ericen els cabells de qui els escolta.

Diuen que un bon dia morirà, exactament igual com tants i tants dels individus que s’ha emportat per davant: anònima, desconeguda i sense importar-li a ningú,

Si no és que es proporciona a si mateixa un final espectacular, com ara aquell que a voltes somia per les nits quan, de cop i volta, en encendre’s els vestits que duu,

Comença a córrer per les cambres i els passadissos de l’hospici i agafa tota la fusta que pot, la pren i la crema i així arrasa l’edifici sencer, perquè no en quedi cap testimoni de la seva depravació.

I en arribar aquest dia  diuen que tothom somriurà, tots plegats tornarem a tenir un gran i esplèndid somriure a la cara, com només als cadàvers els dóna per tenir.

Criseida

In un piccolo villaggio globale, un mattino d’autunno, tra il gelo e la foschia, venne al mondo una crisi la quale, al nascere, fece piangere tutti coloro che la contemplarono.

Con fatica e lavoro, Criseida si mise in piedi e mosse il primo passo, il primo di molti che avrebbe dovuto dare, e infatti molto presto iniziò a camminare con tale fermezza che la terra tremava ovunque passasse.

La sua  voglia di prendere tutto non la fece passare inosservata: i suoi giochi capricciosi di tagli e ritagli, provocarono subito il panico tra gli abitanti del villaggio, poco abituati ai contrattempi e alle amarezze.

Difatti, il suo infantilismo crebbe fino a sconcertare anche  coloro i quali credevano di non poter perdere il lavoro; tutti la temevano, lei e le sue forbici.

Ormai adolescente  conobbe l’amore di  più di un ricco che solo la voleva per sé, nonostante fosse anche desiderata da esattori di ogni sorta  e da qualche altro imbecille.

Più di qualcuno le propose matrimonio, però lei non si lasciò convincere preferendo i flirt con chiunque l’aiutasse a crescere e contribuisse con nuovi redditi alla sua bellezza puramente speculativa.

Passeggera, le sue doti si affievolirono con l’età, nonostante la crescente sicurezza con cui provocava il male altrui: la sua voce, a forza di essere sentita, ormai non provocava nessun tipo di risposta.

Poco a poco e senza accorgersene, i numerosi figli che ebbe l’abbandonarono e, vittima delle proprie azioni, andò a parare in via dell’ostracismo.

Oggi Criseida risiede in un ospizio per gente famosa che un tempo era qualcuno, gente senza scrupoli che non esitò un momento a calpestare gli altri

pur di soddisfare  i propri sfrenati e ambiziosi desideri, utilizzando metodi che, al raccontarli, ancora fanno rizzare i capelli a chi ascolta.

Dicono che un bel giorno morirà, esattamente come tante di quelle persone che ha travolto: anonima, sconosciuta e senza che importi a nessuno,

sempre che non si auto infligga una fine spettacolare, come quella che a volte sogna di notte quando, all’improvviso, al prendere fuoco i vestiti che indossa,

inizia a correre per le stanze e i corridoi  dell’ospizio arraffando  tutti i mobili di legno che può, bruciandoli e così dando fuoco  all’intero edificio,  affinché non rimanga  traccia della sua depravazione.

E al giungere questo giorno dicono che tutti sorrideranno,  tutti avranno disegnato  in volto un grande e splendido  sorriso, come solamente i cadaveri hanno.

El billar

Un meteorit d’uns quants milers de quilòmetres quadrats de superfície entrà en la mateixa òrbita de la Terra. Evidentment, van topar.

Les autoritats van poder evitar una massacre evacuant la població brasilera, paraguaiana i boliviana en un desplegament de mitjans increïble amb què l’onu va poder recuperar una mica del prestigi perdut tots aquests darrers anys.

La sacsejada va ser terrible, però el pitjor fou que l’astre rebotà com una pilota de futbol, deixant un immens cràter, i emprengué el sentit contrari de l’òrbita, la qual cosa feia preveure un proper impacte en mig any.

Els físics i matemàtics es posaren mans a l’obra: calcularen que seria al Pacífic, el proper xoc. Les illes Marqueses a prendre pel sac. I la resta del voltant, amb el posterior aixecament del mar, tampoc en sortirien gaire ben parades.

Tant era: hi hagué temps de sobres per evacuar Japó i tot. La Mongòlia superior esdevingué el lloc de refugi per a tota aquesta pobra gent. Ukeleles a l’estepa -coses més estranyes que aquesta s’han vist.

L’impacte fou més suau del que hom havia pogut preveure; amb tot, a causa de l’elevació de les aigües, Venècia per fi desaparegué. Adéu, Canaletto. Els Països Baixos, tres quarts del mateix. I un altre cop tornàvem a ser en les mateixes: rebot  de la bola.

Això disparà les ments més malaltisses de la humanitat: les dels emprenedors, que varen veure una oportunitat de negoci immensa en el “billar” en què s’havia convertit la Terra, segons es començava a anomenar popularment la situació.

Per a la propera partida de billar: viatges programats d’anada i tornada, construcció d’hotels i llocs d’acollida, retransmissions de l’esdeveniment, cròniques de les seves repercussions, i samarretes commemoratives de l’impacte.

El cas és que el que semblava en un principi una tragèdia disparà el PIB de  molts dels països que, com qui diu, pogueren sortir a la pota coixa de la crisi mundial, molt abans que els que no van rebre cap efecte de l’impacte.

Al cap de pocs anys, però, els nombrosos cràters que la partida de billar anava deixant i que l’aigua s’encarregava d’omplir, variaren la fesomia terrestre de tal manera que van desaparèixer alguns països i n’aparegueren d’altres de nous,

Cosa que féu que l’estabilitat planetària que s’havia aconseguit en desaparèixer les nombroses guerres del passat, se n’anés en orris en un temps més aviat reduït. Tornaren els absurds conflictes per les línies del mapa.

La cosa anava de tal manera, que després de cada impacte, colons de totes les races, sexes i edats corrien a plantar la seva bandera allà on el xoc havia fet emergir el terra del fons marí, sense que exèrcits ni policies ho poguessin evitar.

Patètic, és l’únic comentari que mereix tot aquest afer. I patètic fou fins que un científic hondureny no oferí la solució a tot aquest conflicte, ja que el món sofria una convulsió contínua pels territoris que l’aigua aquí i allà desplaçava.

La proposta fou fàcil, molt més fàcil del que tothom creia, d’executar: aprofitar la vinguda del cometa Halley, i amb una lleugera desviació de la seva trajectòria mitjançant una explosió en un altre meteorit més petit

Es va aconseguir una carambola espacial perfecta que fou retransmesa en directe i celebrada a tots els bars del planeta. Sexe i alcohol corregueren com mai: rauxa, disbauxa i poca consideració envers els convencionalismes, hi hagué.

El problema és que sí, el cometa desplaçà el meteorit, però en menys d’un segle el Halley tornarà, i amb una òrbita diferent, i pot ser que llavors enxampi la Terra, o pot ser que no. Una nova partida ens espera. Les apostes estan obertes.

El billar

Un meteorite di qualche migliaio di metri quadrati di superficie entrò nella stessa orbita della terra. Ovviamente, si scontrarono.

Le autorità potettero evitare un massacro evacuando il popolo brasiliano, paraguaiano e boliviano con un impiego di mezzi incredibile con il quale l’ONU
recuperò un poco del prestigio perduto negli ultimi anni.

L’effetto fu terribile, però il peggio fu che l’astro rimbalzò come un pallone da calcio, lasciando un cratere immenso, e si rimise in orbita nel senso opposto, facendo prevedere un prossimo impatto in mezzo anno.

I fisici e i matematici si misero al lavoro: calcolarono que sarebbe stato nel Pacifico, il prossimo colpo. Le isole Maerquesas spacciate. E il resto nelle vicinanze, con il conseguente aumento del livello del mare, non ne sarebbero uscite bene.

Comunque: ci fu il tempo di evacuare il Giappone etc. La Mongolia del nord si trasformò nel rigugio per tutta questa povera gente. Ukeleli nella steppa – cose più strane di questa si sono viste.

L’impatto fu più dolce di quello che si poteva prevedere: Venezia scomparse a causa dell´innalzamento del livello del mare. Addio Canaletto. E lo stesso per tre quarti dei Paesi Bassi. E ancora successe lo stesso: rimbalzo della palla.

Questo mise in gioco le menti più malate dell’umanità: quelle degli imprenditori, che videro un’opportunità di investimento immensa nel “bigliardo” in cui si era trasformata la Terra, ovvero come si iniziava a chiamare la situazione.

Per la prossima partita di bigliardo: viaggi programmati di andata e ritorno, costruzione di hotels e centri di accoglimento, trasmissione degli avvenimenti, cronache delle ripercussioni, e magliette commemorative dell’impatto.

Il fatto è che quello che sembrava un inizio di tragedia fece crescere il PIL di molti paesi che, come si dice, uscirono dalla crisi mondiale, molto prima che quelli che non furono colpiti da nessun impatto.

Dopo pochi anni, però, i numerosi crateri che la partita di bigliardo lasciava indietro e che l’acqua si incaricava di riempire, cambiarono la fisionomia terrestre fino al punto che sparirono alcuni paesi e se ne crearono di nuovi,

Cosa che fece si che la stabilità planetaria che si era raggiunta con la sparizione delle numerose guerre del passato, cessò in maniera abbastanza rapida. Tornarono gli assurdi conflitti causati dalle linee delle cartine.

Si era arrivati al punto che, dopo ogni impatto, coloni di tutte le razze, genere ed età correvano a piantare la propria bandiera dove il colpo aveva fatto emergere la terra dal fondo del mare, senza che nessun esercito o polizia lo potesse evitare.

Patetico, è l’unico commento che merita tutto questo affare. E patetico fu fino a quando uno scienziato dell’Honduras trovò la soluzione a tutto questo conflitto, visto che il mondo soffriva delle convulsioni continue dovute ai territori che l’acqua spostava qui e là.

La proposta fu facile, molto più facile di quello che tutti credevano, da mettere in pratica: sfruttare il passaggio della cometa di Halley, e con un leggera deviazione della sua orbita  attraverso una esplosione con un altro meteorite più piccolo

Si ottenne una carambola spaziale perfetta che fu ritrasmessa in diretta e celebrata in tutti i bar del pianeta. Sesso e alcohol corsero come non mai: ci furono sfoghi sfrenati, dissoluzione e poca considerazione delle convenzioni.

Il problema è che si, la cometa spostò il meteorite, però in meno di un secolo Halley tornerà, e con una orbita diversa, e magari allora si schianterà con la Terra, o magari no. Una nuova partita ci aspetta, le scommesse sono aperte.

 

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *