Contes Irregulars – Atomo 3

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura.
LosurenyoUn sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

La meva crisi

I també vaig conèixer una crisi tot caminant pel carrer. De primer no li vaig fer gaire cas, però aviat els seus ulls innovaren la meva percepció de la realitat.

Li vaig estirar la mà, ella l’acceptà i en tal mode agafats vàrem començar a caminar rambla avall, cap al mar, mentre li contava algunes marranades a l’orella.

Ella somreia amb timidesa i proferia petits xiscles adobats amb atacs d’inclinació davantera, com si la incomodés sentir mots referents a la procreació.

Deia que ja havia estat a Barcelona d’altres vegades, de passada,  el suficient per saber de la ciutat i les seves diferents places que, segons comentava, no havien canviat gaire.

Els vianants ens miraven amb desconfiança. Sempre que veuen una crisi reaccionen de la mateixa manera: amb suspicàcia i gest torçat a la cara.

“Això mincomoda, Vax, podem sortir d’aquí?” Per sort, tinc afecció a carrerons i passatges, com també certa aprensió a les grans masses de gent.

“Crisi, tot això és culpa teva?” Vaig assenyalar-li un parell de vells que demanaven, l’un en una cantonada, l’altre a la porta d’un supermercat.

Va somriure com només ella sap i s’ajustà la gometa que li aguantava la cua. Com a única resposta diposità en el got d’un dels pidolaires cinc cèntims d’euro amb un cínic somriure.

- Per què ho fas, això?

“Sóc una crisi, que t’esperaves? Apa, fes-me un petó”, em va dir. “Fes-me’l.” Li vaig fer i continuarem rambla avall. Sí, ho reconec, em  tenia encisat, com tants d’altres, suposo.

Posats a fer, vaig pensar, puc treure suc a la nostra relació i escriure alguns contes que –per què no?- potser poden ajudar a algú a superar aquests moments.

“Ja hem arribat”, em va dir a la vora del mar, a tocar l’estàtua del Papasseit,  sense que jo hagués notat ni la propera presència de la salabror ni res.

Llavors ella m’absorbí la mirada, l’ètica sencera i, abans que pogués fer res, s’endugué un terç de ciutat cap a l’aigua: en un instant ella i la desgràcia desaparegueren.

Vaig cridar, evidentment, però per més que vulguis no pots anar contra la voluntat d’una crisi. Dret com un estaquirot, no podia sinó contemplar els cercles com s’esvaïen a sobre de l’aigua.

I malgrat la ruïna que ja per les meves butxaques començava a entrar, encara em vaig tombar per fer una darrera ullada al mar, mentre enfilava novament rambla amunt el camí de casa.

M’enduia l’amarg aprenentatge que suposa conèixer algú així, del nivell moral de les pedres, i també una certa idea de bellesa que només els optimistes radicals com jo saben apreciar.

De vegades encara la recordo, ara que n’he conegut d’altres, i és que la primera mai s’oblida. El cabell llarg, les espatlles nues, la samarreta de tirants amb franges verticals

I aquells ulls que em devoraven… Prou! Aquests records no em poden fer sinó mal. No és bo recordar les crisis.

La meva crisi

E conobbi anche una crisi, camminando per la strada. All’inizio non ci feci molto caso, però presto i suoi occhi cambiarono la mia percezione della realtà.

Le offrii la mano, e lei accettò. In questo modo iniziammo a scendere verso il mare, mentre le bisbigliavo alcune indecenze nell’orecchio.

Lei  fischiettando abbozzava timidi sorrisi  seguiti da conati di vomito come se le desse fastidio ascoltare discorsi riferiti alla procreazione.

Doveva sapere che ero stato a Barcelona altre volte, di passaggio, il tempo sufficiente per sapere della città e delle sue differente piazze che, come diceva, non erano cambiate molto.

I passanti ci guardavano con perplessità. Ogni volta che vedono una crisi reagiscono nello stesso modo: con sospetto e smorfie scomposte.

Mi da fastidio, Vax, possiamo cambiare posto? Fortunatamente, mi piacciono i vicoli e le viuzze, e le grandi masse di gente mi mettono a disagio.

Crisi, tutto questo è colpa tua? Le indicai un paio di anziani che chiedevano la carità, uno in un angolo, e l’altro alla porta di un supermercato.

Sorrise come solo lei sa fare, aggiustandosi l’elastico della coda. Come unica risposta pose nel bicchiere di uno dei questuanti cinque centesimi d’euro con un sorriso cinico.

- Perché  lo fai?

“Sono una crisi, cosa ti aspettavi? Su! Dammi un bacio”, mi disse,” dammelo!”. Glielo diedi e continuammo a scendere. Si, lo ammetto, mi aveva ipnotizzato, come tante altre, credo.

Pensai di poter ricavare qualcosa dalla nostra relazione scrivendo alcuni racconti che – perché no? – forse possono aiutare qualcuno a superare questi momenti.

Siamo arrivati! Mi disse vicino al mare, rasente la statua del Papasseit, senza che io avessi notato il sapore del sale né altro.

Quindi mi congelò lo sguardo, l’intera etica e, prima che potessi fare qualcosa, portò  un terzo della città nell’acqua: in un istante lei e la disgrazia sparirono.

Gridai, ovviamente, però per quanto vuoi non puoi andare contro la volontà di una crisi. Dritto come un manichino, non potevo fare altro che contemplare come si perdevano i cerchi dell’acqua.

E nonostante la rovina che cominciava a entrare nelle mie tasche, mi girai per dare un ultimo sguardo al mare, mentre salivo verso casa.

Mi portavo addosso l’amara lezione che comporta conoscere qualcuno così, del livello morale di una pietra, i con anche una certa idea idea di bellezza che solo i radicali ottimisti come me sanno apprezzare.

A volte ancora la ricordo, anche ora che ne ho conosciute altre, ed è perché la prima non si dimentica mai. I capelli lunghi, le spalle nude, la maglietta con le spalline a frange verticali.

E quegli occhi che mi divoravano…Basta! Questi ricordi non mi possono fare che male. Non va fa bene ricordare le crisi.

De turistes i malabaristes

La princesa mutilada no podia aplaudir, motiu pel qual tots els seus súbdits havien de parar la cara almenys un cop en la vida per tal de no deixar els espectacles reials orfes de l’aprovació de la principal beneficiària.

Mutilada, sí, però com? Per un accident culinari? Un vidre trencat? Un animal rabiüt? Tal vegada, ella jugava a arquejar l’aire per la finestreta del seu vehicle quan de sobte…? Potser. No hi ha cap tipus de dades, no se sap.

El cas és que les afortunades cares que provaven la mà de sa majestat parlaven de la delicadesa i la blancor d’aquesta, així com de la lleugeresa amb que un cop i un altre, frenètica com era la noia, impactava contra la galta elegida.

Aquell dia era el torn de la dansa, l’espectacle preferit de sa reialesa absoluta. “A qui li toca avui?”, preguntà amb la seva gràcil veu, en referència al parador que sacrificaria el seu rostre per donar-li plaer a ella. Un dit submís assenyalà.

El destinatari dels interrogants de sa graciositat era un tipus del tot normal quant a altura, amplada, bellesa i destacabilitat, amb la qual cosa ella no en va quedar gens impressionada, fins que els seus dignes ulls descobriren la mancança.

En efecte: un braç també, el dret, li faltava a en Didier, pagès de les praderies de la Provença a qui el destí havia arrencat aquest membre en plena satisfacció. Pitjor em podria haver anat, pensava ell per sentir-se reconfortat amb la seva dissort.

“I tu què fas que no véns aquí perquè pugui aplaudir?”, preguntà a Didier la princesa. I ell, enlloc de respondre, va treure tres taronges i amb l’única mà que tenia les va fer girar enlaire una darrere l’altra, l’una darrere l’altra.

Això va produir l’admiració general, però més sorpresa suposà que Didier llancés una de les taronges a la princesa, que l’entomà i li va tornar; aleshores en tirà dues i ella també les hi reenvià, repetint després amb tres taronges l’operació.

I així sortiren d’allà, amb tot el seguici acompanyant-los en el seu joc, que els monyons es tocaven, i caminaren fins a ser en la terra del jove, la Provença, on noves albades pageses es formaren davant els ulls de la jove monarca.

Ell li mostrà el taronger de les taronges, l’hort de la paciència i el pou insondable d’on sorgia el seu silenci, de manera que ella ho arribà a entendre i féu de la gràcia del pagès i la bellesa del paisatge els motius gràcils de quedar-s’hi.

Per indicació seva, el seguici se’n va anar, frustrat per haver perdut una monarca de tan gran bellesa com descompensades proporcions, però així mateix alleugerit per no haver de parar mai més la cara en els espectacles reials.

El malabarista i l’encantada turista se’ls miraven des d’un solc on encara ara es llancen taronges i obliden que han estat mancats durant una part de la seva vida d’un tros de cos, el qual ara ja té l’idoni i necessari complement.

La princesa pagesa morirà quan sa mà no tingui esma i el pagès malabarista, també, perquè la lògica dels contes no permet altra cosa que encarar el futur amb el sentit que la nostra vida els reclama, dependents dels seus capricis com som.

I un conte no s’acaba, mai plega, deixa les paraules vora la porta, amb el mànec recolzat contra la paret, tanca la porta de fusta i amaga la clau sota una pedra propera, prou gran com per no ser oblidada, prou petita com per poder-se aixecar.

Encara es podria parlar de progènies, descendents, futuribles terres i universos, de sols condensats que esclaten i acaben en nanes blanques, però nosaltres només dèiem sobre l’absurd de la roca i dels seus habitants que, com aquest relat, qui els entén?

De turistes i malabaristes

La principessa mutilata non poteva applaudire, motivo per il quale tutti i suoi sudditi dovevano porgere la guancia almeno una volta nella vita pur di non lasciare gli spettacoli reali orfani dell’approvazione della principale beneficiaria.

Mutilata, sì, ma come? Un incidente in cucina? Un vetro rotto? Un animale feroce? Oppure, mentre disegnava figure nell’aria con la mano sporgendo dal finestrino dell’auto all’improvviso…? Forse. Non ci sono informazioni al rispetto, non si sa.

Il caso è che i fortunati che provavano la mano di sua maestà ne elogiavano la leggerezza  e il candore, così come la delicatezza con cui colpo dopo colpo, così frenetica com’era la ragazza, colpiva la guancia scelta.

Quel giorno era il turno della dansa, lo spettacolo favorito di sua maestà assoluta. “A chi tocca oggi?”, domandò con la sua voce gracile, riferendosi a colui che avrebbe sacrificato il suo volto per il di lei piacere. Un dito sottomesso indicò.

Il soggetto della domanda di sua maestà era un tipo del tutto normale in relazione all’altezza, spalle, bellezza e appariscenza, il che non la impressionava molto finché i suoi occhi non si accorsero della mancanza.

Effettivamente: un braccio, il destro, gli mancava a Didier, contadino delle praterie della Provenza a cui il fato aveva sottratto quell’arto nel pieno della sua giovinezza. Potrebbe essere andata peggio, pensava lui per trarre conforto dalla sua sfortuna.

“Che aspetti a venire qui affinché io possa applaudire?”, chiese la principessa a Didier. E lui, invece di rispondere, tirò fuori dalla tasca tre arance  e con la unica mano che aveva le faceva girare in aria, una dietro l’altra.

Il fatto meravigliò tutti gli stanti, ma la sorpresa maggiore venne quando Didier lanciò una delle arance alla principessa, la quale la prese al vuole e gliela tirò indietro; allora ne tirò due e lei le prese e gliele rilanciò, facendo lo stesso un attimo dopo con tutte e tre le arance.

E così uscirono dalla sala, con tutto il seguito accompagnandoli nel loro gioco, con i  moncherini toccandosi l’un l’altro  camminarono fino alle terre del giovane, in Provenza, dove nuove albe paesane si profilarono negli occhi della giovane monarca.

Lui le mostrò l’aranceto delle arance, l’orto della pazienza  e il pozzo insondabile da cui sorgeva il suo silenzio, in modo che lei all’improvviso capì tutto e fece della grazia del contadino e la bellezza del paesaggio le ragioni apparenti per rimanere lì.

Per sua indicazione, tutto il seguito se ne andò, in parte frustrato per aver perso una monarca così bella come monca, però allo stesso tempo alleggeriti dal non dover più porgere la loro guancia per gli spettacoli del palazzo.

Il giocoliere e l’infatuata turista li osservavano da un solco dove ancora oggi si tirano le arance l’un l’altro dimenticando che sono stati monchi durante un pezzo della loro vita  di una parte del corpo, la quale ora ha trovato  il proprio idoneo e necessario complemento.

La principessa contadina morirà quando la sua mano non avrà più forza, e così sarà anche per il contadino giocoliere, perché  la logica dei racconti non permette altro che affrontare il futuro con il senso che la nostra vita gli reclama, così dipendenti dai suoi capricci come siamo.

E un racconto non finisce, mai si conclude, lascia le parole vicino la porta, con le spalle appoggiate alla parete, chiude la porta di legno e nasconde la chiave sotto una pietra vicina, abbastanza grande per non essere dimenticata, altrettanto piccola per poter alzarla.

E ancora potremmo parlare di progenie, discendenti, futurìbili terre e universi, di soli che collassano e scoppiano diventando nane bianche, però noi solamente ci limitiamo parlare dell’assurdo della terra e dei suoi abitanti che, come in questo racconto, chi li capisce?.

 

comparador panales

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *