Contes Irregulars – Atomo 2

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulars non è l’opera di un folle.
Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura.
LosurenyoUn sguardo irriverente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale. Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.

L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

Lo de la lleu figura

Tot va començar amb la Guerra Civil. I això que vaig néixer trenta-cinc anys més tard del seu acabament, trenta-cinc.

Amb la colla d’amics, quan encara érem petits, ens vam trobar un projectil sense esclatar. I, és clar, el vam voler obrir.

Per curiositat, per veure què hi havia allà a dins. I a cops de pedra. Les conseqüències són de sobra conegudes.

I si les desconeixeu, no tafanegeu, que una cosa és llegir contes i una altra molt diferent la de posar-se en la vida dels altres.

Vergonya us hauria de fer. Des de llavors, amb l’única mà hàbil, em vaig proposar emular a Cervantes en català.

Com que ja havia viscut el meu Lepant i la societat em tenia per inútil, ara em podia dedicar a l’estudi de la literatura plenament.

Incendiaria les ments més conservadores amb escàndols literaris en forma de versos punyents i contes sense contemplacions.

Ho reuniria tot en una magna obra: Lo Surenyo de la Ribera, recull d’històries en forma de road movie a la catalana, amb un únic protagonista

Un eixelebrat en tota regla que voltaria per totes les comarques tarragonines i veïnes lluitant contra les indústries perilloses i les seves prolongacions.

Nuclears, químiques, tèrmiques, etc., a sobre d’un enorme patinet, tot influït per les lectures de novel·les de tendre bucolisme noucentista i Puig i Ferrater i Ibsen

I amb el pensament clavat en una barcelonina, la senyoreta Ametlles del Canòdrom, a qui proposaria fer de pagesa de pantalons arremangats i dalla a la mà

I, més endavant, Fonso, el seu fidel secundari que amb monopatí   -skate, que en diuen ara- l’acompanyaria a canvi de la promesa de tenir una ínfula,

Que ni ell mateix sabia què era, així, i de tal manera recorrerien les contrades que l’Ebre rega i les que no arriba a veure de tant baix com era, que va

I lluitaria en una èpica batalla per sempre més recordada contra els molins de vent que recentment s’hi ha instal·lat, com si no n’hi hagués prou

Que als habitants de la zona l’energia ja els sortia i encara avui els surt per les orelles, de tanta com se’n perd, però no patiu, que aquí, ara

En la llunyania ja es veu aparèixer lo Surenyo de la Ribera en patinet acompanyat per Fonso Cargol i amb l’Ametlles en el pensament

Disposat a desfer embolics industrials i a tornar-los tan complicats que no hi hagi qui els refaci en la vida,  i tot plegat amb una arma invencible

La literatura, aquella arma de doble tall, que es giri per on es giri pot obrir en canal edificis de formigó, xemeneies, torres d’alta tensió i les turbines que es vulgui, és a dir,

A cop de conte,  que és com cauen tots els gegants i les funestes causes que els mantenen, ells que deixen la terra i el riu ben bruts: espereu-me, malfactors.

Lo de la lleu figura

Tutto cominciò con la guerra civile. E sì che naqui trentacinque anni più tardi della sua fine, trentacinque.

Con la mia compagnia di amici,  quando ancora eravamo piccoli, trovammo un proiettile inesploso. E, ovvio, lo volevamo aprire.

Per curiosità, per vedere cosa c’era lì dentro. E a colpi di pietra. Le conseguenze sono conosciute da tutti.

E se non le conoscete, non siate maligni, perché una cosa è leggere racconti e un’altra cosa, molto diversa, è mettersi nella vita degli altri.

Dovreste vergognarvi. Da allora, con una sola mano abile, mi proposi di emulare Cervantes in catalano.

Siccome avevo già vissuto la mia Lepanto e la società mi aveva già marcato come inutile, adesso mi potevo dedicare pienamente allo studio della letteratura.

Avrei incendiato le menti più conservatrici con scandali letterari in forma di versi pungenti e racconti senza compiacenza.

Lo avrei raccolto tutto in una grande opera: Lo Surenyo de la Ribera, raccolta di storie in formato road movie alla catalana, con un unico protagonista

Un folle che avrebbe fatto il giro di tutte le comarche di Tarragona e  vicine, lottando contro le industrie pericolose e i loro complici.

Nucleari, chimiche, termiche, etc. sopra un enorme pattino, tutto ispirato dalle letture di novelle di tenero bucolismo novecentista e Puig e Ferrater e Ibsen

E con il pensiero fisso di una barcellonese, la signorina Ametlles del Canòdron, alla quale avrei proposto di fare la contadina con pantaloni rivoltati e un falcetto in mano

E, più tardi, Fonso, il suo fidato vice che in monopattino -skate come lo chiamano adesso-  lo avrebbe accompagnato in cambio della promessa di una tiara,

che neanche lui sapeva cosa era, e così giravano per le contrade bagnate dall’Ebro, e per quelle che neanche arriva a vedere, da quanto era basso

E avrebbe lottato in un’epica battaglia che si sarebbe ricordata per sempre contro i mulini a vento che recentemente si erano costruiti lì, come se non ce ne fossero già stati abbastanza

Che agli abitanti della zona l’energia già usciva, e ancora oggi gli esce dalle orecchie, da quanta se ne perde, però non preoccupatevi, che qui, adesso

Da lontano già si vede apparire Lo Surenyo de la Ribera in pattino accompagnato da Fosco Cargol e con l’ Ametlles nella mente

Disposto a distruggere pasticci industriali e complicarli di tale maniera che nessuno avrebbe più potuto riconstruirli, e tutto questo con una arma difficile

La letteratura, quell’arma a doppio taglio, che vada dove vada può aprire da cima a fondo tutti gli edifici di cemento, ciminiere, pali dell’alta tensione, turbine che si voglia, cioè,

A colpi di racconti, che è come cadono tutti i giganti e le funeste cause che li mantengono, quelli che lasciano la terra e il mare ben sporchi: aspettatemi, malfattori.

Elegància literària

Vaig conèixer una dona d’autèntica elegància literària tot passejant per la vora de les nuclears d’Ascó.

Els freqüents espetecs dels electrons contra el seu cos no la podien pas dissimular.

Cada moviment narratiu que realitzava era un poema. N’estava encisat, pobre de vocabulari com jo n’era.

En un moment o un altre ella es decidia, i el cabal enorme d’expressions que posseïa

Apareixia davant teu disposat a arrossegar-te fins al delta mateix que limita la vida.

Quina llengua! Ja s’hi pot esforçar, l’Atlàntic,  ja s’hi pot esforçar, que mai arribarà ni a la meitat

De satisfetes ondulacions que aquella muller aconseguia només en pronunciar la paraula romanceríades.

Ah! Tant de gust no em serà permès de palpar-lo mai més. De ben segur que no.

Palmira, es deia. Sí, bé, d’acord, no era una meravella de nom, però tampoc l’havia triat ella.

Hi ha pares que mereixen un escamot d’afusellament al davant que els faci reconèixer com de maldestres són

Amb les seves ocurrències sobtades que després els seus fills han de suportar la resta de la seva existència.

I la làpida de la tomba en la seva mort: Aquí hi jeu Palmira. Oh, més val no pensar-hi! Palmira, Palmira… No.

A Palmira, doncs. Tot mirant l’edifici de contenció d’Ascó II, li vaig expressar la meva admiració més serena.

“Vostè, tampoc té males fonts”, em va respondre. Tinc les neurones encara barallades amb tal informació.

De vegades un no sap què dir i deixa anar la primera bestiesa que li passa pel cap. Va ser aquest el teu cas, Palmira?

Ja no es possible de preguntar-li, perquè rica en infortunis, va morir esclafada a sota d’un feix d’isòtops que passava per allí.

Com que sóc una persona educada, vaig tapar-li la cara amb el meu barret perquè ningú la veiés.

També vaig clavar el meu bastó amb empunyadura d’argent vora el seu cap, però n’ignoro el motiu.

I amb diligència vaig contactar telefònicament amb l’operadora, que em passés amb la funerària.

Per un instant, els meus sentits es van veure empesos cap al bell paisatge que des d’allà dalt,

Assegut damunt el cadàver encara fresc de la Palmira, contemplava, perfectament delimitat

Per les torres d’alta tensió, la piscina dels residus i les turbines, tan sovint menystingudes estèticament.

La formosor de dues nuclears juntes no gaudirà de prestigi mentre l’ecologisme de saló sigui viu,

Però quina exactitud que destil·len, em vaig admirar amb gran sincretisme.

Sovint encara rebo des del més enllà una trucada seva, com si ella no s’hagués mort del tot i un infortuni més l’hagués dut

A ser enterrada vida, però jo sé que això no és més que una broma macabra que el destí ens vol atorgar,

I ni despenjo: no entraré pas a jugar en tal perversió lúdica -que va, ni pensaments.

Però sí que faré bé de recordar-la, especialment en aquelles últimes paraules que altres orelles no podran sentir mai.

Meves per a sempre, meves,  les seves paraules d’or, romandran a la meva vora.

Arromangant-se la falda per tal d’esquivar graciosament els tolls que li anticipaven la malastrugança, va dir-me:

“Infinites soledats poblen els nius d’aquestes terres de desesperança i llum tèrbola, com aus de rapinya

Encarades vers a ponent esperant-te a tu, a tu i a la teva errada, conillet contra falcó, àliga contra colobra,

Qui pot vèncer, sinó qui vola. Guerra civil contínua són.” Ah, quina delícia de dona! Descansi en pau.

Elegància literària

Passeggiando nei pressi della centrale nucleare di Ascò conobbi  un donna, di una eleganza letteraria autentica.

Gli scoppiettii degli elettroni contro il suo corpo ne risaltavano la presenza.

Le sue movenze narrative erano come delle poesie ed io,  poeta da due soldi, ne ero completamente infatuato.

Da un momento all’altro si decideva, e la portata del fiume delle sue espressioni che possedeva

appariva davanti a te disposto a travolgerti  fino al delta stesso della vita.

Che lingua aveva! Oh si, l’Atlantico ci si può sforzare quanto vuole ma mai sarà all’altezza

delle onde di piacere che quella donna provocava al pronunciare la parola  romanceriades.

Ah! Un simile piacere non mi sarà permesso mai più di provarlo. Sicuramente no.

Si chiamava Palmira. Non era un bel nome certo, però nemmeno lo aveva scelto lei.

Ci sono  genitori che meritano un plotone d’esecuzione davanti che li faccia riflettere come sono maldestri

con le loro scelte impulsive   che poi i figli dovranno sopportare per il resto della loro esistenza.

E la lapide della tomba alla sua morte: Qui giace Palmira. Meglio di no, meglio non pensarci. Palmira. No, Palmira no.

Insomma, a Palmira. Guardando l’edificio della centrale Ascò II  le manifestai la mia più sincera ammirazione.

“Anche lei procede da una buona fonte” mi rispose. I miei neuroni ancora lottano cercando di processare quella frase.

A volte uno rimane senza parole e dice la prima stupidaggine  che gli passa per la testa. Fu così anche con te Palmira?

Purtroppo non  è possibile chiederglielo, giacché  la molto sfortunata, morì lacerata da un fascio di isotopi che passava per di lì.

Essendo io una persona educata le coprii la faccia con il mio berretto, affinché nessuno la vedesse.

Inoltre conficcai il mio bastone con l’impugnatura d’argento vicino la sua testa, però ne ignoro il motivo.

Diligentemente  contattai con il centralino, affinché mi passasse le pompe funebri.

Per un istante, i miei sensi furono catturati dalla bellezza di un paesaggio  che da lassù,

seduto sul cadavere ancora caldo di Palmira, contemplavo, perfettamente delimitato

dalle torri dell’alta tensione, la piscina per i residui e le turbine,  la cui estetica quasi sempre è disprezzata .

La formosità di due centrali nucleari vicine  non godrà mai  di nessun prestigio finché l’ecologismo   da salotto sarà vivo,

però che perfezione emanano, mi sorpresi del gran sincretismo.

Spesso ricevo una sua chiamata dall’adilà, come se non fosse totalmente morta ma un altro colpo di sfortuna  l’avesse portata

ad essere  sepolta viva, però io so che non è altro che una macabro scherzo che il destino vuole giocarci

e quindi non rispondo: non penso assolutamente  partecipare al gioco di questa ludica perversione.

Però sì che farò bene a ricordarla, specialmente in quelle ultime parole che altre orecchie mai potranno sentire.

Mie, per sempre  mie, quelle sue parole d’oro rimarranno affianco a me.

Tirandosi su la gonna per evitare  le pozzanghere che anticipavano la sua triste fine, mi disse:

“ Solitudini infinite popolano i nidi di queste terre di disperazione e torbida luce, come uccelli di rapina

diretti a ponente aspettando te,  te e il tuo passo falso, coniglio contro falco, aquila contro serpente.

Chi può vincere se non chi vola?,  una guerra civile costante.” Ah, che donna deliziosa! Riposi in pace.

 

 

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *