Contes Irregulars – atomo 1

1
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Contes Irregulares  non è l’opera di un folle.

Moderno Don Chisciotte del delta dell’Ebro, nel sud della Catalogna occidentale, Xavier Pujals “Lo Surenyo” ci offre una raccolta di racconti brevi e “irregolari”, apparentemente sconnessi l’uno dall’altro  e fuori da ogni regola imposta di rima e punteggiatura.
Un sguardo irriverLosurenyoente, cinico e sensibile sul mondo moderno afflitto da una  crisi globale che colpisce ogni ambito dal personale al sociale.
Un invito a riscoprire la semplicità e l’essenza delle relazioni personali, della natura, della terra e delle proprie radici.
L’11 è lieto di presentarvi questa raccolta de Lo Surenyo, pubblicando per ogni uscita un Atomo letterario contente due racconti in versione originale in catalano con traduzione in italiano a fronte.

Buona lettura!

 

Que no

No sabia pas com dir-li que no i li va dir que sí. I així un cop, un altre i un altre fins que la seva existència comuna s’apropà a allò que diuen la felicitat.

El problema arribà quan aparegueren altres dones. Tampoc els va saber dir que no i, evidentment, els va dir que sí. Ja tenim el conflicte instaurat.

Esclatà qualsevol jornada de confidències nocturens en el moment que ella li preguntà si havia estat amb altres dones. Ell no li va saber dir que no i li va dir que sí.

Quan això? Fa poc? Ell volia dir que no i li sortí un sí. I per què ho has fet? Que no estavem bé, tu i jo? Ell li respongué que sí. Doncs noi, explica’t, perquè no ho entenc.

Llavors ell li explicà allò que li passava de dir que sí quan volia dir que no. I amb mi, també et va passar el mateix? Si, va respondre, però hauria volgut  dir que no.

Que no

Non sapeva proprio come dirle di no e le disse di sì. E così una volta, un’altra e un’altra fino a  quando la sua  esistenza in comune si avvicinò a quello che chiamano felicità.

Il problema cominciò quando comparirono altre donne. Neanche a loro seppe dire di no e, chiaramente, gli disse sì. Ecco come inizia il problema.

Esplose un giorno qualsiasi di confidenze notturne quando lei gli chiese se fosse stato con altre donne. Non le seppe dire di no e le disse di sí.

Quando? Tanto tempo fa? Lui voleva dire un no e gli uscì un sì. E perché lo hai fatto? Non stavamo bene, tu e io? Egli le rispose che sì. E allora ragazzo, spiegati, perché non lo capisco.

Quindi lui le spiega quello che gli succedeva, di dire sì quando voleva dire di no. E anche con me ti successe lo stesso? Sì, rispose, però avrebbe voluto dire di no.

Divuit pisos

Es compra un edifici de divuit pisos per acostumar-se a la idea del suïcidi. Salta des del primer, cau de peu i escasses conseqüències. En el segon, esquinç de turmell. El tercer: la cama trencada.

A partir del quart els traumatismes ja són més seriosos: sacre, lligaments dels genolls i cervell mogut. Del cinquè, dos peus, tres costelles i una bon cop de morro contra la vorera. Sisè, poca cosa: rep un vianant.

Setè pis: conscient del seu poder, comença a apuntar: una monja i un capellà que anaven de la mà acaben per rebre. Al sacerdot ja l’han canonitzat.

Quant al vuitè: una persona no podria apuntar millor: amb Lhasa de Sela a tot drap als auriculars, sensació mística i cau al contenidor més proper.

I el novè una altra entrada al paradís estranyament ajornada: rebota contra la pintura del pas de vianants, que el salva d’una mort més que segura.

També la parca i el desè pis de poc es troben, però alguna cosa, algun fet rellevant sempre et salva en l’últim segon; en aquest cas un cotxe mal aparcat, que eternament guardarà la forma del teu cap. Sis mesos d’ingrés i resolt. Surts amb renovades ganes i l’ànima enfortida.

Onzè: Tots els sants i els déus de la història de cop, davant teu o, millor dit, a sota, perquè et salven i ningú no sap com, et salven i lògicament t’al·lucines i t’emociones i dius que ja ho tens i des del dotzè planeges i mires i remires i a la fi saltes amb tant mala fortuna que el cos et gira a sobre la barana i el cap t’acaba al sac d’adob de l’onzè i gairebé mores asfixiat.

El tretzè té un altre tipus d’implicacions, perquè aquí sí que la caiguda és lliure i caus dempeus, rebotes i vas a topar contra la barana del primer pis, de la qual t’agafes, però les mans es cansen i els dits cedeixen i amb tan mala fortuna en la topada posterior que paralític de per vida. I amb la cadira i els estalvis de dos anys, instal·les un muntacàrregues i el paleta et llança ell mateix des del catorzè quan li dius que ha fet molt mala feina i que ni la meitat li’n pagaràs.

I ja totalment impedit, dues infermeres de blanc són les que et llancen, i quan les veus no voldries davallar, però elles ben professionals des del quinzè avall que fa baixada, amb cadira i tot, que et fa més mal en caure’t a sobre, la cadira de la punyeta, que no pas el terra que ja t’espera i et tolera, perquè a tot s’acostuma un i al final acaba vulguis o no vulguis per entendrir-se i així les rajoles, tants cops canviades ja són d’una ductilitat esborronadora.

El setzè congrega a grans multituds i la guàrdia municipal retira contenidors, bicicletes, motos, cotxes, arbres i acordona la zona i truca als bombers, només en veure’t guaitar pel balcó amb uns musculosos transportadors, i tu embolicat com una mòmia que ja ni els veus, tan sols olores aquella ferum de mascle treballat que et passa l’aixella vora el nas i au, que ja ens acostumem a la idea de morir-nos, però tampoc toca avui i el vol llarg es clou amb un crit general que no deixa sentir el fort cop, i mentre les pancartes volen, et recullen del terra amb aplaudiments i retrets a parts iguals.

I el dissetè, el definitiu, perquè aquí ni la tela permanent que t’han instal·lat a sota: rebotes i vas a parar contra un plataner proper que et travessa el cor amb una de les seves branques i així, enfilat com una broqueta de carn, tothom et veu i contempla i es fan fotos amb el teu cadàver al fons i ho pengen a la xarxa i mira aquest és el sonat que es volia acostumar a la idea del suïcidi i ho ha aconseguit, l’insensat, però encara li manca un pis

Que fa de darrera voluntat: des del divuitè a dins d’una caixa que, amb gran solemnitat, les autoritats i els familiars  acomiaden i el fèretre que des d’una fusta inclinada baixa i que ja ha aconseguit l’objectiu, tal com comprèn la gran gernació de gent reunida que obre la boca quan a l’alçada del dotzè pis el taüt comença a obrir-se i fora tapa: el cos surt empès per l’aire i vola com ja acostumava abans, perquè al final a tot s’acostuma un, fins i tot a la mort pròpia, digueu-ne suïcidi, que en realitat tots ens preparem per matar-nos, pis a pis, conte a conte, tots, amb aquesta intenció llegim i saltem i ja queden menys pisos, contes o el que vulgueu que falti, menys.

Divuit pisos

Compra un palazzo di 18 piani per abituarsi all’idea del suicidio. Salta dal primo piano, cade in piedi con scarse conseguenze. Nel secondo, una storta alla caviglia. Il terzo: gamba rotta.

A partire dal quarto i traumi si fanno piu seri: lussazione  dell’osso sacro, legamenti delle ginocchia e del cervello. Dal quinto piano si rompe  due piedi, tre costole e sbatte il muso sul marciapiede. Sesto, niente di che: prende un pedone.

Settimo piano: cosciente del suo potere, inizia a prendere la mira:  colpisce una suora e un cappellano che passeggiavano mano nella mano. Il cappellano è già stato canonizzato.

Quanto all’ottavo non si potrebbe avere una mira migliore: con Llhasa de Sela a tutto volume negli auricolari, sensazione mistica e cade nel contenitore dell’immondizia più vicino.

E al nono piano un’altra entrata al paradiso è ancora stranamente rimandata: rimbalza sulle orme dei passi dei viandanti, salvandosi da una morte più che sicura.

Anche la Parca e il decimo piano di poco coincidono, ma qualcosa, un fatto rilevante  sempre ti salva all’ultimo secondo; in questo caso una macchina parcheggiata male conserverà per sempre la forma della tua testa sulla cappotta. Sei mesi in ospedale e tutto risolto. Esci  con più voglia di prima e l’animo rinforzato.

Undicesimo: Tutti i santi e gli dei della storia di colpo, davanti a te o, meglio, sotto di te ti  salvano e nessuno  sa come e logicamente in preda all’emozione pensi che ormai è fatta e guardi e riguardi e alla fine salti con tanta  sfortuna che ti capovolgi sulla ringhiera del balcone e  la testa finisce   in un sacco di letame dell’undicesimo piano  e quasi muori soffocato.

Il tredicesimo ti riserva altri tipi di sorprese visto che, nonostante il volo,  cadi in piedi e rimbalzi fino al primo piano dove ti aggrappi alla ringhiera però le mani e le dita si stancano e non resistono a lungo  e come conseguenza della caduta rimani paralizzato. Ormai in sedia a rotelle grazie ai tuoi risparmi fai costruire  un montacarichi da un  muratore che poi ti  butta giù dal quattordicesimo piano  quando gli dici che ha fatto un pessimo lavoro  e quindi non gliene pagherai neanche la metà.

Ormai quasi  totalmente  immobile ci pensano due infermiere di bianco vestite che quando le vedi non vuoi più cadere giù, ma loro molto professionali ti lanciano con tutta la sedia a rotelle,  e ti fai più male sbattendo sulla stessa sedia che non sul suolo che ormai ti aspetta e ti tollera, perché uno si abitua a tutto  vuoi o non vuoi con il tempo finisce per  ammorbidirsi e  così le mattonelle del marciapiede ormai sono  di una duttilità orripilante.

Il salto dal sedicesimo riunisce una gran moltitudine di gente  e i vigili spostano ogni secchione, bicicletta, moto, macchina, albero, recintano la zona e chiamano i pompieri, solamente al vederti  salire per il balcone con dei portatori muscolosi, e tu così fasciato come una mummia che appena li vedi,  solo il fetore di maschio lavoratore che ti passa l’ascella  vicino il naso e ahi!,  che già ci abituiamo all’idea di morire, però non tocca nemmeno oggi e la lunga caduta finisce con un grido generale che non fa sentire il forte colpo, mentre gli striscioni volano e ti raccolgono da terra con applausi e rimproveri in parti uguali.

E il diciassettesimo, il definitivo, nemmeno la rete che hanno messo sotto ti salverà:  cadendo rimbalzi e vai a finire su un vicino  albero di banane che ti trafigge il cuore con un suo ramo e così, infilzato come uno spiedino,  tutti ti osservano e contemplano e si fanno foto con te e le  postano in rete e guardate tutti questo è lo svitato che voleva abituarsi all’idea del suicidio e c’è riuscito, lo stupido,  però ancora gli manca un piano

Che fa da ultima volontà: giù dal diciottesimo dentro una cassa che, con gran solennità, i familiari e le autorità salutano e il feretro  che scende da un piano inclinato  per prendere il volo e finalmente ha raggiunto il suo obbiettivo, come comprende la moltitudine di  gente riunita che spalanca la bocca quando all’altezza del dodicesimo la bara inizia ad aprirsi e via il coperchio: il corpo  esce spinto dall’aria e vola come già si era abituato a farlo, perché uno alla fine si abitua a tutto, anche alla propria morte, ditene  suicidio,  e  in realtà tutti  ci prepariamo ad ucciderci, piano dopo piano, racconto dopo racconto, con questa intenzione leggiamo e saltiamo e già  rimangono meno piani, racconti o quello che volete che venga a mancare,  meno.

Metti "Mi piace" alla nostra pagina Facebook e ricevi tutti gli aggiornamenti de L'Undici: clicca qui!
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tag

Chi lo ha scritto

giorgio marincola

Giorgio Marincola è/è stato, in ordine sparso: fisico teorico, diplomato in sandwich-making al 67, Pret-a-Manger, Tottenham court road, "no-global" ante-litteram con le mani bianche a Genova 2001,  Ph. D., campione paesano di calcio "a portine", ricercatore alla University College London (a pochi metri da Tottenham Ct. Rd.), rifugista-capo-sguattero al Calvi, professore universitario associato, programmatore HPC e Android, ballerino di lindy hop, ingegnere di sistema, scarso chitarrista e scialpinista in lento miglioramento. Vive/ha vissuto diversi anni in tre-quattro paesi europei e a Londra. Si esprime fluentemente in 4 lingue e un dialetto, tipicamente a due a due. È tra i fondatori de L'Undici.

Cosa ne è stato scritto

  1. Anna

    Complimenti e grazie per il lavoro e l’iniziativa.
    Sono racconti che lasciano qualcosa, perlomeno a me :)

    Rispondi

Perché non lasci qualcosa di scritto?

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *